Projekt:

Digitalizacja Archiwum Biura Odbudowy Stolicy. 2011

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 listopada 2011 - 30 września 2012

Okres zawarcia umowy:

4 listopada 2011

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy

Budżet: 9368,41

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

Projekt obejmował digitalizację wyjątkowego na skalę światową wpisanego na listę UNESCO w programie "Pamięć Świata", zbioru pod nazwą: "Archiwum Biura Odbudowy Stolicy", obrazującego przebieg odbudowy zniszczonej w czasie II wojny światowej Warszawy. Realizacja projektu miała umożliwić udostępnianie szerokiemu gronu użytkowników bezcennej kolekcji, której stan zachowania stwarza zagrożenie dla dalszego jej istnienia  ze względu na destrukcję nośnika, na którym jest przechowywana - papieru. Digitalizacja pozwoli na poddanie całego zbioru zabezpieczeniu cyfrowemu,  opisaniu w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej, a następnie udostępnieniu całości zdigitalizowanego materiału online. Pierwszy etap zadania był realizowany zgodnie ze zaktualizowanym, za zgodą operatora priorytetu, harmonogramem. W okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2011 r. Przewidziane w tym okresie działania zostały przeprowadzanone, a mianowicie: powołany został zespoł ds. realizacji zadania, wybrano akta do digitalizacji, zatrudniono wykonawców, zakupiono 3 dyski twarde do przenoszenia danych. W wyniku tych działań wytypowano akta do digitalizacji, podjęto prace nad przygtowaniem akt do digitalizacji zgodnie z wytycznymi w Katalogu Dobrych Praktyk, przeprowadzono niezbędne zabiegi konserwatorskie i rozpoczęto digitalizację. Rezultatem tych działań jest, zgodnie z przelimarzem, wykonanie 6000 skanów. Tym samym cele przewidziane na rok 2011 zostały osiągnięte. Jednakże w roku 2012 - w związku z niewyrażeniem przez Ministra Finansów zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w 2012 r - kontynuacja realizacji projektu w roku bieżącym okazała się niemożliwa, ponieważ Archiwum otrzymało środki finansowe na wykonanie zadania w par. 4300 (zakup usług pozostałych), a nie w par. 4170 (wynagrodzenia bezosobowe).   Archiwum Państwowe m.st. Warszawy przesłało podpisane egzemplarze  Porozumienia rozwiązujacego Umowę Nr 00031/11/NInA z dnia 4.11.2011 r., dotyczącą dofinansowania zadania pod nazwą: Digitalizacja Archiwum Biura Odbudowy Stolicy, realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ Priorytet Digitalizacja.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

6000
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
44
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
26.5
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

5100

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

11
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Projekt promowany był na stronach internetowych Archiwum i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Ponadto informacje o przyznaniu środków na digitalizację Archiwum Biura Odbudowy Stolicy podano we wstępie do publikacji pod tytułem "Archiwum Biura Odbudowy Stolicy" wydanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego m .st. Warszawy. Projekt został również objęty patronatem UNESCO.