Projekt:

Digitalizacja dziedzictwa Fryderyka Chopina. 2015.

Informacje ogólne

Okres realizacji:

10 kwietnia 2015 - 18 grudnia 2015

Okres zawarcia umowy:

25 czerwca 2015

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Budżet: 374122,04

Rodzaj projektu:

    Muzealny, Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Najważniejsze cele zostały zrealizowane zgodnie z założeniami: zdigitalizowano 888 obiektów dziedzictwa Fryderyka Chopina, wytwarzając łącznie 8326 wizerunków , a do 108 obiektów stworzone zostały metadane. Wizerunki i metadane zostały upowszechnione w Internecie, w jakości wyjściowej wizerunki dostępne są na stanowiskach roboczych w siedzibie Muzeum, specjalnie opracowane dane zaprezentowano na platformie mUltimate Chopin. Zostało stworzone stanowisko digitalizacji, a istniejące już stanowisko zostało rozbudowane, zwiększając możliwości digitalizacyjne NIFC. Digitalizacja objęła przede wszystkim obiekty papierowe, wykonano również digitalizację z zastosowaniem zakupionego specjalistycznego sprzętu fotograficznego (obiekty przestrzenne, struktura papieru). Przed przystąpieniem do digitalizacji wypracowano wewnętrzne procedury obejmujące regulacje, standardy i procesy kontrolne wraz z wdrożeniem w wybranych zakresach procedur standardu SPECTRUM, digitalizacja w 2015 r. natomiast pozwoliła dopracować wybrane standardy w perspektywie 2020 r. Rozbudowany został ponadto o wybrane funkcje system zarządzania kolekcją MuseumIndex+, pozwalając wdrażać kolejne wytyczne NIMOZ. Dzięki zakupowi dodatkowego sprzętu do opracowywania wizerunków ich efektywniejsza obróbka usprawniła digitalizację. Zdigitalizowano materiał Chopinowski i okołochopinowski ze zbiorów Towarzystwa Historczno-Literackiego w Paryżu. Zdigitalizowano 888 obiektów, wytwarzając łącznie 8326 wizerunków, a do 108 obiektów stworzone zostały metadane. Wizerunki i metadane zostały upowszechnione w Internecie na stronie NIFC, na stronach POLONA, a także przekazane do umieszczenia na stronach EUROPEANY. Zostało stworzone stanowisko digitalizacji (przystosowanie pomieszczenia, zakup sprzętu), a istniejące już stanowisko zostało rozbudowane. Digitalizacja objęła przede wszystkim obiekty papierowe (rękopisy, druki z adnotacjami rękopiśmiennymi, druki o charakterze unikatowym, ikonografia chopinowska i kontekstowa), wykonano również digitalizację z zastosowaniem zakupionego specjalistycznego sprzętu fotograficznego (przestrzenny przedmiot osobisty F. Chopina, rzeźba, struktura papieru i filigran), a także zdjęcia z zastosowaniem najwyższego możliwego standardu (rękopisy F. Chopina). Rozbudowany został system zarządzania kolekcją MuseumIndex+ (moduł pozwalający stosować kontrolowane słownictwo polihierarchiczne, tezaurusy Getty Research Institute - AAT, ULAN, TGN, program Archive+). Pzred przystąpieniem do digitalizacji wypracowano wewnętrzne procedury obejmujące regulacje, standardy i procesy kontrolne wraz z wdrożeniem w wybranych zakresach procedur standardu SPECTRUM. Liczba zakupionego sprzętu: 42 + 2 szt. oprogramowania. Została doposażona 1 pracownia digitalizacyjna.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

1
- Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

8131
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych
195
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

874

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

7949

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

8
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
4
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Opis działań promocyjnych:

Na stronie internetowej http://kolekcja.muzeum.nifc.pl i http://kolekcja.muzeumchopina.nifc.pl zamieszczono logotypy zgodnie z zapisami w umowie dotyczącej dofinansowania.