Projekt:

Digitalizacja zbiorów Książnicy Cieszyńskiej ­ etap trzeci. 2014.

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 września 2014 - 30 grudnia 2015

Okres zawarcia umowy:

24 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Książnica Cieszyńska

Budżet: 189950,16

Rodzaj projektu:

    Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Celem projektu było stworzenie w Książnicy Cieszyńskiej stanowiska do digitalizacji wyposażonego w skaner planetarny, a po drugie - realizacja kolejnego etapu ucyfrowienia zbiorów, którym objęta zostać miało archiwum własne Tadeusza Regera (1872-1938), polityka, który większość życia spędził na Śląsku Cieszyńskim, pełniąc tu rolę przywódcy ruchu socjalistycznego, a zarazem działacza niepodległościowego, tzw. Teki Regera. Oba cele zdołano w pełni osiągnąć. Książnica Cieszyńska nabyła skaner Bookeye 4 V2 Professional, który - spełniając założone we wniosku parametry, a nawet je przewyższając (pozwala na skanowanie z rozdzielczością 400x600 ppi, podczas, gdy we wniosku założono tylko 300x300 ppi) - pozwolił na uruchomienie w bibliotece profesjonalnego stanowiska digitalizacyjnego, wykorzystywanego zarówno w obsłudze czytelników, jak i w ramach realizowanego  przez Książnicę samodzielnie (poza projektami) programu digitalizacji zbiorów. Również ujęte w projekcie plany digitalizacyjne zostały w pełni zrealizowane, a nawet zdołano osiągnąć pewien naddatek. Jakkolwiek bowiem we wniosku zaplanowane jedynie cyfrowienie ok 80% zawartości Tek Regera, obejmującego łącznie 5617 jednostek (a więc ujęte we wniosku wśród wkaźników rezultatów projektu 4500 jednostek), ostatecznie - dzięki uzyskaniu korzystnej ceny jednostkowej za digitalizację jednej strony oryginału - ucyfrowieniu poddano cały zasób Tek Regera z wyłączeniem jedynie dublujących się w jego obrębie jednostek (identyczne plakaty, ulotki, druki akcesyjne itp.) tj. łącznie 5563 jed., tj. 23198 ztron. Ponadto uzyskane oszczędności pozwoliły na wykonanie kopii także 19 jednostek tj. 5357 stron rękopisów, pochodzących z innych kolekcji rękopiśmiennych, a mianowicie z Archiwum dr Józefa Mazurka (1891-1968), obejmującego obszerną i bardzo szczegółową dokumentację losów mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, głównie Zaolzia, w okresie niemieckiej okupacji w latach 1939-1945, a także ze spuścizny Henryka Trzaskalika (1900-1986), zaolziańskiego działacza społecznego i kulturalnego, regionalisty, wieloletniego kronikarza Górnej Suchej. Łącznie zatem digitalizacją objęte zostały 5582 jed., zawierające 28 555 stron, a więc o 1082 jed., i 1190 stron więcej, niż zaplanowano we wniosku. Co oczywiste, w trakcie digitalizacji dochowano założonych we wniosku zasad, uzyskując zarówno przeznaczone do archiwizacji pliki w formacie TIFF w rozdzielczości minimum 300 dpi, jak i przeznaczone do udostępniania pliki użytkowe w formatach PDF i DjVu. Te ostatnie zostały też - zgodnie z zawartymi we wniosku założeniami - opublikowane w administrowanym przez Książnicę Cieszyńską profilu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej i wyposażone w wykonane w ramach projektu opisy w formacie DublinCore, powstałe na podstawie opisów ujętych w wytworzonej - także w ramach projektu - elektronicznej bazy danych Tek Regera, obejmującej 23 198 rekordów. Liczba zakupionego sprzętu i oprogramowania + opis: Skaner planetarny ( komputer wewnętrzny wraz z monitorem LCD 24" firmy Dell model E2414H, pozwalający na pełną obsługę skanera wraz z możliwością kadrowania i prostowania obrazów w czasie skanowania oraz automatycznego nadawania im unikalnych nazwi i zapisau na dysk w formatach TIFF, TIFF G4, PDF i JPEG) o następujących parametrach: obszar skan: 620x460 mm; rozdzielczość optyczna; 400x600 ppi dla maksymalnego obszaru skanowania;  głowica wyposażona w przetwornik liniowy CCD, umieszczona na kolumnie, rejestrująca 3 kanały RGB bez użycia filtru Bayer'a; parametryzacja: procedury wyznaczania balansu bieli, kontrastu, kalibracji ostrości oraz profilowania ICC sterowane automatycznie oraz ręcznie z poziomu użytkownika; urządzenie wyposażone w układ optyczny realizujący funkcję autofokus zapewniającą poprawne rezultaty przy skanowaniu obiektów o grubości przekraczającej 50 mm; tryb skanowania kolor 36 bitów, odcienie szarości 12 bitów, czarnobiały 1 bit; czas skan: 3.5 sek. dla formatu A4 i rozdzielczości 600 dpi; formaty TIFF, TIFF G4, PDF i JPEG; możliwość skanowania przy zastanym świetle, źródło oświetlenia bez prominiowania UV i IR; szyba dociskowa z możliwością odłączenia: kołyska dwu szalkowa dopasowująca się do skanowanego obiektu o grub. min. 100 mm; sterowanie przyciskami lub poprzez ekran dotykowy; zapis do zasobów sieciowych i do USB, oprogramowanie sterujące umożliwiające m.in. prostowanie i kadrowanie; interfejsy USB 2.0, LAN TCP/IP (+ szkolenie użytkowników i co najmniej dwuletnia gwarancja).  Oprogramowanie do skanowania, obróbki oraz dystrybucji plików. Oprogramowanie umożliwia pobranie obrazów ze skanera, prostowanie, kadrowanie oraz zapis plików o automatycznie tworzonych unikalnych nazwach.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

1
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

1
- Liczba zakupionego oprogramowania

Oprogramowanie

1
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

28555
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
5582
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
3.9
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
5563
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

Strukturę bazy zawierającą zdigitalizowane Teki Regera odnaleźć można pod adresem: http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=187564&tab=3 Strukturę bazy zawierającą zdigitalizowane obiekty z Archiwum dr. Józefa Mazurka  odnaleźć można pod adresem:http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=220251&tab=3 Strukturę bazy zawierającą zdigitalizowane obiekty z Archiwum Henryka Trzaskalika  odnaleźć można pod adresem: http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=220252&tab=3

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

5582

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

28555

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

7
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
1
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny

Opis działań promocyjnych:

Dostarczony w ramach projektu skaner wyposażony został w naklejkę zawierającą wymagane umową logotypy oraz tekst. Informację o projekcie wraz z niezbędnym zestawem logotypów zamieszczono także w witrynie internetowej w zakładce poświęconej trwającemu od 2003 r., prosesowi cyfryzacj jej zbiorów: http://www.kc-cieszyn.pl/index.php/content,342/ oraz w notatce podsumowującej: http://kc-cieszyn.pl/index.php/news,215/. Ponadto o realizowanychw tym zakresie działaniach promocyjnych poniformowano lokalne i regionalne media, w efekcie czego ukazały się następujące publikacje (wymieniono wybrane): 1. Archiwum  Tadeusza Regera zdigitalizowane //   Gazeta Codzienna.pl [Dokument elektroniczny]. -  2016  Tryb dostępu: http://gazetacodzienna.pl/artykul/wiadomosci/archiwum-tadeusza-regera-zdigitalizowane 2. (indi): Poczytamy nie wychodząc z domu / (indi) // ox.pl Portal Śląska Cieszyńskiego [Dokument elektroniczny]. -  2014, 29.12 Tryb dostępu: http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,28878,poczytamy-nie-wychodzac-z-domu.html 3. JVL: Digitalizacja Książnicy Cieszyńskiej / JVL //   Cieszyn Nasze Miasto [Dokument elektroniczny]. -  2016 Tryb dostępu: http://cieszyn.naszemiasto.pl/artykul/digitalizacja-ksiaznicy-cieszynskiej,3621842,art,t,id,tm.html 4. Książnica  Cieszyńska zdigitalizowała Archiwum Tadeusza Regera //   Wyborcza [Dokument elektroniczny]. -  2016, 5.01.  Tryb dostępu: http://wyborcza.pl/1,91446,19430565,ksiaznica-cieszynska-zdigitalizowala-archiwum-tadeusza-regera.html 5. (ksz): Program digitalizacji zbiorów Książnicy Cieszyńskiej / (ksz) //   Cieszyn Robi Wrażenie [Dokument elektroniczny]. -  2015, 2.11.  Tryb dostępu: http://www.cieszyn.pl/?p=articlesShow&iArticle=8882  6.  (ksz): Program digitalizacji zbiorów Książnicy Cieszyńskiej / (ksz) //   Wiadomości Ratuszowe : informator Urzędu Miejskiego w Cieszynie. -  2015, nr 4, s. 4-5  7. Landowski, Jan- Victor: Digitalizacja Książnicy Cieszyńskiej / Jan-Victor Landowski //   Dziennik Zachodni [Dokument elektroniczny]. -  2016, 15.01.  Tryb dostępu: http://dziennikzachodni.pl/artykul/9293288,digitalizacja-ksiaznicy-cieszynskiej,id,t.html 8. Landowski, Jan- Victor: Książki zostały już zdigitalizowane i zabezpieczone przed zaczytaniem / Jan-Victor Landowski //   Dziennik Zachodni : Cieszyn. -  2016, nr 1, s. 3  9. (mark): Cyfrowy "Głos" i nie tylko : w Książnicy Cieszyńskiej / (mark) //   Głos Ziemi Cieszyńskiej. -  2016, nr 2, s. 3  10. Teki  Regera dostępne online //   ox.pl Portal Śląska Cieszyńskiego [Dokument elektroniczny]. -  2016, 06.01.  Tryb dostępu: http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,32442,teki-regera-dostepne-online.html 11. Teki  Regera dostępne w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej / Książnica Cieszyńska //   Wiadomości Ratuszowe : informator Urzędu Miejskiego w Cieszynie. -  2016, nr 1, s. 7  12. Teki  Regera już dostępne w postaci cyfrowej //   Gwiazdka Cieszyńska [Dokument elektroniczny]. -  2016, 8.01.  Tryb dostępu: http://gwiazdkacieszynska.pl/strona-teki‗regera‗juz‗dostepne‗w‗postaci‗cyfrowej.html 13.  (wik): Cyfrowe Teki Regera / (wik) //   Głos Ludu [Dokument elektroniczny]. -  2016, 5.01.  Tryb dostępu: http://www.glos.ludu.cz/Z‗Polski/detail/Cyfrowe‗Teki‗Regera/ 14.  (wik): Cyfrowe Teki Tadeusza Regera / (wik) //   Głos Ludu. -  2016, nr 1, s. 7  15. (wik): Zbiory Książnicy przejrzymy, nie wychodząc z domu / (WIK) // glosludu.cz Glos Ludu. Gazeta Polaków w Republice Czeskiej [Dokument elektroniczny]. - 2014 Tryb dostępu: - http://glosludu.cz/index.php?b=142001002359&h=133000045925060642&od=40 16. Zdigitalizowano  prace dotyczące Zaolzia //   Zwrot [Dokument elektroniczny]. -  2016, 6.01.  Tryb dostępu: http://zwrot.cz/2016/01/zdigitalizowano-prace-dotyczace-zaolzia/