Projekt:

Rozwój zasobów cyfrowych Archiwum Państwowego w Lublinie. 2015.

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 maja 2015 - 31 grudnia 2015

Okres zawarcia umowy:

18 czerwca 2015

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe w Lublinie

Budżet: 386050,00

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Projekt obejmował digitalizację i szczególnie cennych dla naukowców i genealogów materiałów z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie, które zostały przeznaczone do udostępnienia m.in. za pośrednictwem Internetu w portalu www.szukajwarchiwach.pl. Ze względu na popularność udostępniania w pracowniach naukowych, 54%  digitalizowanych materiałów stanowiły akta stanu cywilnego, zaś pozostałą część akta o wartości historycznej i naukowej: Akta miasta Lublina, Księgi grodzkie chełmskie. W ramach projektu zmodernizowano serwerownię archiwum rozbudowując ją o dodatkową przestrzeń do przechowywania kopii cyfrowych wytwarzanych w czterech pracowniach digitalizacji (w Centrali i w oddziałach zamiejscowych archiwum). Ponadto zakupiono sprzęt niezbędny do zarządzania procesem digitalizacji – obróbki i kontroli wytworzonych skanów (2 zestawy kopmuterowe).   W ramach usługi wykonano 305 950 skanów z zachowaniem zasad określonych w „Katalogu Praktyk i Standardów Digitalizacji Materiałów Archiwalnych” oraz w zarządzeniu nr 13 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 29.06.2011 r. Dla wszystkich zdigitalizowanych jednostek zaktualizowano metadane w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej. Wytworzone skany zostały przekazane do Operatora Projektu celem zabezpieczenia w Centralnym Repozytorium Cyfrowym oraz zostały przygotowane do bezpłatnego udostępnienia w domenie publicznej. Dodatkowe kopie zabezpieczające i użytkowe zostały zgromadzone na serwerze lokalnym, z poziomu którego udostępniane są w pracowni naukowej. 4 pracownie zostały doposażone. Zakupiono infrastrukturę do masowego przechowywania kopii cyfrowych: a) 1 serwer sieciowy typu NAS o łącznej powierzchni dyskowej 144TB z systemem system operacyjnym do obsługi serwera oraz UPS; b) 2 zestawy komputerowe do obróbki i kontroli skanów; Windows 7/8.1 Pro 64-bit

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

305950
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
1500
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
11
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
1500
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

1500

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

305950

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

12
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
1
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny

Opis działań promocyjnych:

Informacja o realizacji zadania została zamieszczona na stronie int. Archiwum i NDAP, gdzie spotkała się z dużym zainteresowaniem. Zadanie promowano również podczas realizowanych w 2015 r. imprez kulturalnych i edukacyjnych. We wszystkich przedsięwzięciach promocyjnych informowano o finansowaniu zadania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura+. Informacja ta została również zamieszczona na zakupionym sprzęcie.