Projekt:

Cyfrowe zabezpieczenie akt stanu cywilnego z zasobu Archiwum Państwowego w Płocku. 2012

Informacje ogólne

Okres realizacji:

3 września 2012 - 31 grudnia 2013

Okres zawarcia umowy:

15 października 2012

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe w Płocku

Budżet: 164348,82

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Celem projektu była digitalizacja akt stanu cywilnego z zasobu AP Płock. Dzięki projektowi zabezpieczono całe zespoły archiwalne przed ich degradację fizyczną i zwiększono dostępność tych materiałów poprzez udostępnienie ich w internecie. Prace zostały wykokonane zgodnie z harmonogramem.  Dokonano wyboru i przygotowania materiałów do digitalizacji porzez prostowanie stron oraz sprawdzenie lub naniesienie numeracji kart w ilości 838. Nadano układ i ciągłe sygnatury w obrębie 23 zespołoów archiwalnych. Wprowadzono do bazy danych IZA informacje o materiałach na poziomie jednostki archiwalnej w ilości 3333 rekordów. Zeskanowano akta w ilości 42905 skanów. Dokonano obróbki kopii, tj. kadrowania skanów i konwersji z kopii zabezpieczającej do użytkowej.  Zakupiono 6 szt. sprzętu w tym: 2 zestawy komputerowe, 1 laptop, spektrofotometr, bibliotekę taśmową. Zakupiono oprogramowanie 5 szt: program graficzny.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

42905
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
838
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
2.9
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
3333
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

32179

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

32179

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

8
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Przygotowanie i opublikowanie na stronie www.archiwum.plock.com informacji o udziale Archiwum w Programie Wieloletnim KULTURA+ Priorytet Digitalizacja. Umieszczenie tabliczek informujących o źródle dofinansowania w Pracowni Digitalizacji i Serwerowni. Udzielenie wywiadu do Tygodnika Płockiego (9 lipca 2013 r.) informującego o udziale Archiwum w Programie Wieloletnim Kultura+ Priorytet Digitalizacja.