Projekt:

Budowa Cyfrowego Muzeum Narodowego w Warszawie. 2011

Informacje ogólne

Okres realizacji:

13 października 2011 - 31 lipca 2012

Okres zawarcia umowy:

13 października 2011

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Narodowe w Warszawie

Budżet: 1583864,00

Rodzaj projektu:

  Muzealny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Głównym celem projektu „Budowa Cyfrowego Muzeum Narodowego w Warszawie” była digitalizacja zbioru i udostępnienie za pośrednictwem Internetu muzealiów znajdujących się w zbiorach Muzeum. Działania podejmowane w ramach projektu: zakupiono macierz dyskową z kompletem dysków (przyrost danych był obliczony na poziomie 4TB rocznie co umożliwia bezpieczną kontynuacje całego procesu), zakupiono bibliotekę taśmową, serwer IBM a także zmodernizowano sieć LAN, dzięki czemu szybciej powstałe pliki są obrabiane przez kolejnych pracowników. Dodatkowo wymieniono przestarzałe stanowiska komputerowe pracowników merytorycznych oraz pracowników zajmujących się archiwizacją plików cyforwych (4 komputery w 2011 i 5 komputerów w 2012 r.). Zakupiony sprzęt zapewnia bezpieczną obsługę, przechowywanie i wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych. W pracowni fotograficznej stworzono nowe stanowisko komputerowe dla fotografa - profesjonalny monitor, komputer wraz z oprogramowaniem do oceny jakości fotogarfii. Stworzono nową pracownię digitalizacyjną z dwoma stanowskami pracy - pracownia skanera dziełowego. Realizacja projektu zaowocowała: wprowadzeniem do systemu bazodanowego 3 000 rekordów opisujących muzealia, sfotografowaniem łącznie 12995 (14524 zdjęcia) obiektów - w trakcie realizacji programu okazywało się, że wytypowane obiekty które były liczone wg statystyk działu były obiektami kilkustronicowymi, niekiedy dwustronnymi które wymagały kilku zdjęć, stąd liczba obiektów jest mniejsza od wnioskowanej, liczba powstałych plików zaś jest większa od wskazywanej o 475. Dzięki współpracy z Fundacją Nowoczesna Polska część zdigitalizowanych przez Muzeum zasobów zostanie udostępniona uczniom i nauczycielom w bibliotece internetowej Wolne Lektury. Przygotowana została platforma do semantycznego opisu dzieł za pomocą motywów występujących w sztuce; moduł prezentacji dzieł w bibliotece Wolne Lektury; standard metadanych dla opisu materiałów wizualnych oraz zasady wymiany danych pomiędzy ośrodkami wykorzystującymi Dublin Core. Jako, ze liczba osób zaangażowanych w digitalizację w Muzeum się powiększa dokupione zostały końcówki klienckie do oprogramowania służącego do zarządzania zdjęciami. W roku 2012 zakupiono oprogramowanie umożliwiające wszystkim pracownikom Muzeum dostęp do wysokiej rozdzielczości plików wraz z zaawansowana wyszukiwarką. W ciągu całego okresu realizacji projektu korzystano z pomocy podwykonawców przy selekcji i przygotowywaniu materiałów do digitalizacji w tym m.in. przy przenoszeniu obiektów do odpowiednich pracowni.  Zakupiony sprzęt informatyczny zainstalowany został w serwerowni Muzeum

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

42
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

 1. Dysk twardy do macierzy
 2. Dysk twardy do macierzy
 3. Dysk twardy do macierzy
 4. Dysk twardy do macierzy
 5. Dysk twardy do macierzy
 6. Dysk twardy do macierzy
 7. Dysk twardy do macierzy
 8. Dysk twardy do macierzy
 9. Dysk twardy do macierzy
 10. Dysk twardy do macierzy
 11. Dysk twardy do macierzy
 12. Dysk twardy do macierzy
 13. komputer klasy PC
 14. komputer klasy PC
 15. komputer klasy PC
 16. komputer klasy PC
 17. Macierz EonStor
 18. Modernizacja sieci LAN z 1Gb na 1OGb, wymiana szkieletowych przełączników sieciowych
 19. skaner dziełowy A1
 20. StorageLibrary T4O HHlxLTO5 40sl SAS
 21. taśmy LTO
 22. taśmy LTO
 23. taśmy LTO
 24. taśmy LTO
 25. taśmy LTO
 26. taśmy LTO
 27. taśmy LTO
 28. taśmy LTO
 29. taśmy LTO
 30. taśmy LTO
 31. taśmy LTO
 32. taśmy LTO
 33. taśmy LTO
 34. taśmy LTO
 35. taśmy LTO
 36. taśmy LTO
 37. taśmy LTO
 38. taśmy LTO
 39. taśmy LTO
 40. taśmy LTO
 41. Zakup serwera IBM x3550 M3, X€onn Rack lU, karba SAs 6Gb
 42. Zakup stanowiska komputerowego wraz z oprogramowaniem do oceny jakości fotografii i rnateriałów

1
- Liczba utworzonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

 1. Pracownie fotograficzne

1
- Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

 1. Pracownia skanera dziełowego + do formatu A2 2011

2
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Lokalizacja stanowiska

 1. Pracownia skanera dziełowego + do formatu A2 2011 1

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

11524
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
10663
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych
1,38
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
3000
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

Baza danych jest dostępna wewnętrznie na terenie Muzeum. Goście Muzeum i osoby prowadzące kwerendy mają dostęp do bazy - opartej o system muzealny MONA. Wybrane dane są eksportowane z MONY do Cyfrowego MNW

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

9795

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

9795

Pozostałe informacje

37
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
3
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

 1. Poznański Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 2. Fundacja Nowoczesna Polska
 3. Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego

Opis działań promocyjnych:

W ramach promocji projektu, po zakończeniu realizacji pierwszego etapu w 2011 roku, wysłano do prasy informację prasową oraz zamieszczono informację na stronie internetowej Beneficjenta. Na materiałach umieszczone zostały, zgodnie z umową o dofinansowanie logotypy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, operatora programu, czyli Narodowego Instytutu Audiowizualnego oraz programu Kultura +. W styczniu 2011 r. udzielono wywiadów radiowych (Antyradio, Polskie Radio dla Zagranicy) a także telewizyjnych (TVP Kultura). Na nowej stronie Muzeum (www.mnw.art.pl) w zakładce Partnerzy - Instytucje Wspierające znalazły się logotypy MKiDN, NinA, Kultura + wraz z informacją o projekcie "Budowa Cyfrowego Muzeum Narodowego w Warszawie ". W listopadzie 2012 na konferencji Cyfrowe Spotkania z Zabytkami organizowanej przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego został wygłoszony referat dotyczący digitalizacji szklanych negatywów w ramach programu Kultura + (http://www.historiasztuki.uni.wroc.pl/konferencje/2012_cyfrowe_spotkania_5.html#k7). 

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

 1. MP 5355; Matejko, Jan (1838-1893) (malarz); Portret Karola Podlewskiego; 1882; olej; deska dębowa; 93,5 x 65

  http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=5343&show_nav=true zobacz obiekt >>

 2. MP 3551; Beyer, Henryka (1782-1855) (malarz); Kwiaty; ok. 1827; olej; płótno; 82 x 67,5 [90 x 74 x 5]

  http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=3613&show_nav=true zobacz obiekt >>

 3. MP 419; Gierymski, Maksymilian (1846-1874) (malarz); Wyjazd na polowanie; 1871; olej; płótno; 66 x 116,7

  http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=4785&show_nav=true zobacz obiekt >>