Projekt:

Wszyscy Święci w Muzeum Narodowym w Krakowie. 2015

Informacje ogólne

Okres realizacji:

4 maja 2015 - 31 grudnia 2015

Okres zawarcia umowy:

18 czerwca 2015

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Narodowe w Krakowie

Budżet: 415770,00

Rodzaj projektu:

    Muzealny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Celem projektu była digitalizacja bezcennej kolekcji grafik z wizerunkami świętych postaci, także przedstawień mariologicznych i zapomnianych już dzisiaj patronów oraz popularyzacja online tego dotąd niepublikowanego w całości zbioru, by umożliwić dostęp do bogatego i często wykorzystywanego przez badaczy i naukowców zasobu ikonograficznego.   Realizacja zaplanowanych działań projektowych umożliwiła: - digitalizację 1556 grafik z XVI - XX w., unikatowych pod względem ikonograficznym, artystycznym i historycznym, które stanowiąc reprezentatywny przegląd scen ewangelicznych obrazują świadectwo pobożności pokoleń wiernych, tak z terenów Rzeczypospolitej, jak i całej chrześcijańskiej Europy, a także świata. Metoda digitalizacji i parametry sprzętowe zostały wybrane na podstawie analizy technologii funkcjonujących na rynku i dobrych praktyk krajowych i zagranicznych instytucji kultury oraz dostosowane do wymagań obiektów (m.in. techniki ich wykonania, zaleceń konserwatorskich) przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych standardów w zakresie wydajności i jakości obrazu cyfrowego. Proces digitalizacji prowadzony był z wykorzystaniem zakupionego profesjonalnego zestawu fotograficznego.  - opracowanie merytoryczne 1556 grafik, w ramach którego przygotowane zostały opisy inwentarzowe i popularnonaukowe, które wraz z wizerunkami cyfrowymi służą prezentacji obiektów on-line.  W ramach procesu opracowania nastąpiło uzupełnienie zasobu metadanych opisowych w systemie bazodanowym zgodnie z obowiązującymi standardami i wytycznymi w zakresie ewidencji zbiorów muzealnych. Ponadto przygotowana została warstwa interpretacyjna w postaci tekstów popularnonaukowych, objaśniających szerszej publiczności znaczenie i treści ideowe publikowanych dzieł, jak też zaopatrzenie eksponatów w słowa kluczowe, tagi lub terminy słownika Iconclass, aby ułatwić wyszukiwanie określonych tematów ikonograficznych. - udostępnienie online na platformie “Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe” prezentującej najcenniejsze zbiory z regionu Małopolski oraz na stronie Muzeum (fotogalerie eksponatów). - zarchiwizowanie na przestrzeni serwerowej, która została rozbudowana o dodatkową półkę dyskową wizerunków cyfrowych obiektów zdigitalizowanych w ramach niniejszego projektu. - pozyskanie nośnika dyskowego do przekazania kopii wzorcowej zdigitalizowanych obiektów. Ponadto projekt został wsparty kampanią promocyjną w ramach działalności bieżącej Muzeum. Po  zakończeniu  realizacji  projektu  uzyskano  następujące  efekty  rzeczowe  (rezultaty  projektu): - zestaw fotograficzny 1 kpl. - półka dyskowa 1 kpl. - nośnik elektroniczny – 1 szt.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

1
- Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

1
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

3112
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
1556
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych
ok. 2
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
1556
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

Opisy merytoryczne obiektów wraz z ich wizerunkami cyfrowymi zostały udostępnione on­line na platformie projektu „Cyfrowe Dziedzictwo Kulturowe...”, prezentującej najcenniejsze zbiory z Regionu Małopolski. Portal dostępny jest pod adresem http://kultura.malopolska.pl

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

2084

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

2084

Pozostałe informacje

21
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

W ramach kampanii promocyjnej projektu zrealizowane zostały następujące działania: - Informacja o projekcie została zamieszczona na naszej stronie internetowej   -  mnk.pl    http://mnk.pl/artykul/wszyscy-swieci-w-muzeum-narodowym-w-krakowie http://mnk.pl/aktualnosci/podziekowanie-za-digitalizacje - Informacja o projekcie została wysłana w naszym muzealnym newsletterze, którego odbiorcami są zarówno osoby zainteresowane działalnością muzeum hobbistycznie (czyli nie związani branżowo), ale także media lokalne i ogólnopolskie, ludzie związani z branżą muzealną, jak i kulturą w ogóle, nauczyciele, dyrektorzy instytucji  kulturalnych, sponsorzy... dwa razy: 7 października 2015 r. – baner główny, 14 października 2015 r. - fotogaleria - Informacja o projekcie pojawiła się na portalach społecznościowych, których Muzeum jest członkiem:    Facebook - https://www.facebook.com/muzeum.narodowe.krakow (m.in. kampania dedykowana PATRON DNIA) Twitter - http://twitter.com/MNKrk Instagram - www.instagram.com/thenationalmuseuminkrakow - Informacje o projekcie zostały również wysłane do mediów z którymi współpracuje MNK (ponad 400 adresów mediów lokalnych regionalnych i ogólnopolskich, przedstawicieli prasy, radia, telewizji oraz portali internetowych). Ponadto na temat projektu zostały udzielone wywiady dla PAPu i Radio Pogoda. - W trakcie realizacji projektu został przygotowany reportaż fotograficzny z prowadzonych prac digitalizacyjnych - http://mnk.pl/fotogalerie/digitalizujemy-zbiory-mnk Na materiałach promocyjno-informacyjnych oraz stronie internetowej Muzeum, pojawiły się informacje o uzyskanym dofinansowaniu w formie odpowiedniego zapisu oraz wymaganych regulaminem Programu „Kultura+” logotypów. Działania promocyjne były realizowane w ramach kosztów działalności bieżącej Muzeum. Ponadto zostały przygotowane naklejki na zakupiony w ramach projektu sprzęt fotograficzny wraz z napisem "Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura+" i logotypami wskazanymi w umowie o dofinansowanie.