Projekt:

Bibliotheca Rudolphina

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 sierpnia 2014 - 31 lipca 2015

Okres zawarcia umowy:

24 września 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Wrocławscy Kameraliści Cantores Minores Wratislavienses

Budżet: 504957,36

Rodzaj projektu:

    Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

Przeprowadzona została digitalizacja całości zbiorów, które projekt obejmował - przekraczając założoną ilość 35900 skanów (dokładnie zdigitalizowanych jest 48486 stron, w tym okładki, grzbiety, itp. digitalizowanych obiektów). Udało się przy tym nieodpłatnie udostępnić w sieci Internet całość zdigitalizowanych materiałów, choć zakładano wstępnie w projekcie, że nieodpłatnie udostępniona zostanie ich część w ilości 75% zbiorów. Uruchomiony został sewis internetowy rudolphina.pl, dzięki któremu obiekty wraz z bazą danych o nich są udostępniane w domenie publicznej. Równolegle wszystkie obiekty zdigitalizowane znajdujące się w repozytoriach Biblioteki Narodowej (polona.pl) i Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego (bibliotekacyfrowa.pl) są także udostępnianie tamże. Wykonane zostały również opisy w międzynarodowym katalogu źródeł muzycznych RISM we Frankfurcie nad Menem w ilości 1900 rekordów oraz opisy digitalizowanych 260 zbiorów dzieł muzycznych.  Całość zakładanych zakupów inwestycyjnych została zrealizowana zgodnie z planem. Zgodnie z założeniami projektu zdigitalizowana została przez Bibliotekę Narodową oraz Bibliotekę Uniwersytetu Wrocławskiego całość zbiorów muzycznych tzw. "Bilbiotheca Rudolphina" znajdujących się w zasobach tych instytucji. Zbiory będące w posiadaniu Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy zostały przewiezione do Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego i tamże zdigitalizowane. Zbudowany został serwis rudolphina.pl udostępniający całość zdigitalizowanych materiałów wraz z bazą danych obiektów wchodzących w skład zbiorów muzycznych Bibliotheca Rudolphina. Uzgodniono ponadto, że zbiory będące w posiadaniu Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy zostaną udostępnione nieodpłatnie w całości (choć wstępnie projekt tego nie zakładał) i będą równolegle dostępne - wraz ze zdigitalizowanymi zbiorami BUWr - dodatkowo w bibliotece cyfrowej BUWr w postaci wyodrębnionej kolekcji. Także zdigitalizowane zbiory Biblioteki Narodowej są dostępne w bibliotece cyfrowej BN i także tu utworzona zostanie z nich w najbliższym czasie wydzielona kolekcja. Wynikowo całość zdigitalizowanych materiałów jest dostępna dla użytkowników w domenie publicznej zawsze w dwóch równoległych serwisach. Zostały wykonane opisy zdigitalizowanych utworów w międzynarodowym katalogu źródeł muzycznych RISM w ilościach założonych w projekcie oraz wszystkie opisy muzykologiczno-bibliotekarskie digitalizowanych zbiorów dzieł muzycznych. Zakupiono trzy robocze jednostki komputerowe w ramach wydatków inwestycyjnych oraz serwer plików oraz oprogramowanie do obróbki grafiki w ramach środków bieżących. Zakupiono: sprzęt w tym komputerowa jednostka robocza do obróbki grafiki; dwa komputery do obsługi serwisu internetowego; serwer NAS; dyski twarde HDD 3,5; programy do obróbki grafiki.  

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

48486
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
260
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
2
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
2160
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

45937

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

45937

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

15
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
4
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Narodowy Instytut Audiowizualny
  2. Gmina Wrocław
  3. KGHM
  4. -

Opis działań promocyjnych:

Nie zakładano w prelminarzu całkowitych kosztów zadania środków na promocje projektu. Projekt jest promowany w ramach działań promocyjnych związanych z realizowanym równolegle zadaniem w trybie 3-letnim w latach 2014-2016 "Zaginione dźwięki skarby z Bibliotheca Rudolphina", dofinansowanym w Pogramie Wydarzenia Artystyczne / Priorytet Muzyka ze środków MKiDN. Działania promocyjne obejmują reklamę związaną z 18 koncertami odbywającymi się w ramach zadania w Warszawie, Wrocławiu i Legnicy oraz wydaniem 6 wydawnictw płytowych (plakaty, ulotki, zaproszenia, reklama internetowa i prasowa).