Projekt:

Rozbudowa Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej "Pomerania"

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 września 2011 - 1 września 2012

Okres zawarcia umowy:

14 października 2011

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica

Budżet: 836000,00

Rodzaj projektu:

    Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Zachodniopomorska biblioteka Cyfrowa „Pomerania” została utworzona w 2008 r. jako centralna biblioteka cyfrowa regionu. Jej zadaniem jest ochrona narodowego i regionalnego dziedzictwa kulturowego, archiwizacja najcenniejszych zbiorów, rozszerzenie zakresu usług elektronicznych, wspieranie rozwoju regionu poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także zapewnienie wolnego dostęp do zasobów informacyjnych, naukowych oraz regionalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem Internetu. Celem głównym jest ochrona unikatowych zbiorów Książnicy Pomorskiej, umożliwiająca pełne udostępnianie wymagających szczególnej ochrony zbiorów. W ramach niniejszego projektu zakłada się zdigitalizowanie regionalnych dokumentów życia społecznego z lat 1946-1950, które swym zasięgiem obejmują powstawanie polskiej jurysdykcji oraz polskiej administracji państwowej na ziemiach dzisiejszego regionu zachodniopomorskiego, powstawanie i organizacja życia społecznokulturalnego mieszkańców miasta i regionu. Rodzaj zasobu obejmuje unikatowe ulotki, plakaty, afisze, obwieszczenia, zarządzenia, odezwy Szacowana liczba skanów około 1.800. Regionalne czasopisma niezależne (bezdebitowe) tzw. drugiego obiegu z lat 1976-1989 w ilości 119 typowanych tytułów w skład których wchodzą czasopisma regionalne, lokalne i środowiskowe, cykliczne komunikaty i biuletyny o charakterze społeczno-politycznym, drukowane i powielane na powielaczach, sitodrukach, offsetach i składopisach z użyciem papieru złej jakości. Szacowana liczba skanów około 9.000. Projekt obejmuje także digitalizację regionalnych, niezależnych dokumentów życia społecznego z lat 1976-1989 Rodzaj zasobu to unikalne ulotki, odezwy, plakaty. Projekt obejmuje także digitalizację regionalnych, niezależnych dokumentów życia społecznego z lat 1976-1989 Rodzaj zasobu to unikalne ulotki, odezwy, plakaty Szacowana ilość skanów około 400. Zakłada się zdigitalizowanie tzw. jednodniówek, czyli specjalne, okolicznościowe publikacje rozpowszechniane z okazji ważnych wydarzeń i okoliczności z lat 1946-1985 w ilości 61 tytułów. Rodzaj zasobu; unikalny zasób regionalny i środowiskowy, o charakterze informacyjnym i propagandowym (formaty oryg. 14 x 20 cm - 60 x 86 cm) Szacowana liczba skanów około 650. Zbiory rękopiśmienne do digitalizacji to kolekcja niezwykle cennych listów Stanisława IgnacegoWitkiewicza do żony Jadwigi, pisanych w latach 1924-1939. Kolekcja liczy 1289 listów i wszystkie one winny być zdigitalizowane. Liczba skanów to około 3 tys. skanów. Proponowane do projektu stare druki (XVI-XVIII wiek) są zmikrofilmowane, jakość kopii „matki” pozwala na wykonanie około 63 tys skanów. Druki te są unikatowe i obejmują całość kolekcji pomeraników posiadanych przez Książnicę Pomorską. Obok najważniejszych dzieł historiograficznych, dotyczących przeszłości Pomorza licznie reprezentowane są druki okolicznościowe wydawane z okazji uroczystości państwowych jak i prywatnych, dysertacje naukowe profesorów i studentów pomorskich uczelni. Zbiory muzyczne przeznaczone do digitalizacji to nuty polskich kompozytorów z XIX i początku XX wieku. W zbiorach Książnicy znajdują się również polskie książki z zakresu wiedzy o muzyce z tego samego okresu, czyli z przełomu XIX i XX wieku. Zdigitalizowanie tych książek zamknie się w około 2 tys skanów. Nuty, to utwory kompozytorów polskich (m. in. Maurycy Moszkowski, Ignacy Jan Paderewski, Zygmunt Stojowski, Karol Lipiński, Józef Wieniawski), polskie druki muzyczne zawierające zarówno utwory kompozytorów polskich (np. Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Władysław Żeleński, Karol Mikuli, Juliusz Wertheim) jak i zagranicznych.Szacowana liczba skanów to około 4.000.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

83526
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
9453
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
10
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
8500
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

Zachodniopomorska biblioteka Cyfrowa „Pomerania” została utworzona w 2008 r. jako centralna biblioteka cyfrowa regionu. Jej zadaniem jest ochrona narodowego i regionalnego dziedzictwa kulturowego, archiwizacja najcenniejszych zbiorów, rozszerzenie zakresu usług elektronicznych, wspieranie rozwoju regionu poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także zapewnienie wolnego dostęp do zasobów informacyjnych, naukowych oraz regionalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem Internetu. Celem głównym jest ochrona unikatowych zbiorów Książnicy Pomorskiej, umożliwiająca pełne udostępnianie wymagających szczególnej ochrony zbiorów. Biblioteka cyfrowa dostępna jest na : http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra  

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

8153

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

70997

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=Ksi%C4%85%C5%BCnica+Pomorska&rows=24

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

http://fbc.pionier.net.pl/search#q=ksi%C4%85%C5%BCnica%20pomorska

Pozostałe informacje

14
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
3
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Opis działań promocyjnych:

W 2011 r. na stronie Książnicy Pomorskiej w zakładce o bibliotece/projekty i programy realizowane w Książnicy/ umieszczono informację na temat realizacji i celów projektu. W marcu 2012 r. zamieszczono informację o realizowanym projekcie w tygodniku Newsweek Polska, dodatek kulturalny do numeru 13/2012. W dniach 26-27/04/2012 r. Książnica Pomorska zorganizowała konferencję dyrektorów bibliotek publicznych - powiatowych oraz pełniących funkcje powiatowe - województwa zachodniopomorskiego. Podczas konferencji przedstawiono założenia i cele projektu w podziale na tematykę: 1.Nowe kolekcje tworzone z ZBC w ramach realizowanego przez Książnicę Pomorską im. St. Staszica w Szczecinie projektu „Rozbudowa ZBC Pomerania” 2.Nowe standardy i wytyczne dla meta danych i digitalizacji 3.Współpraca ZBC z EUROPEANĄ, World Catem w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych 4.Obróbka graficzna plików użytkowych  i archiwizacja obiektów cyfrowych W dniach 28-29/06/2012 zorganizowano konferencję pt.: ”Rozbudowa Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej Pomerania” Konferencja odbyła się w siedzibie Książnicy Pomorskiej oraz w Ośrodku Szkoleniowym Książnicy w Buku. Podczas dwudniowej konferencji uczestnicy (bibliotekarze i dyrektorzy bibliotek) zapoznali się z głównymi celami projektu. Przeprowadzone zostały warsztat z praktycznego wykorzystania materiałów zamieszczonych w ZBC w pracy informacyjnej bibliotek. Wypracowano metody promocji ZBC w środowisku akademickim i wśród miłośników historii regionalnej. Na zakończenie konferencji wszyscy uczestnicy otrzymali pendrive na których nagrano materiały z konferencji

Najciekawsze zdigitalizowane obiekty:

  1. Listy S.I. Witkiewicza do żony

    http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/publication?id=23062 zobacz obiekt >>