Projekt:

Budowa infrastruktury digitalizacyjnej dla kultury w sieci. 2011

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 września 2011 - 31 lipca 2012

Okres zawarcia umowy:

18 października 2011

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Muzeum Narodowe w Krakowie

Budżet: 1767663,00

Charakterystyka projektu:

Inwestycja

Opis projektu

Celem głównym projektu było poszerzenie i ułatwienie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez stworzenie infrastruktury digitalizacyjnej, która umożliwi opracowanie merytoryczne i fotograficzne kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie w celu udostępnienia jej on-line. Dzięki realizacji projektu zmodernizowano wyposażenie pracowni digitalizacyjnej poprzez zakup sprzętu fotograficznego (aparat, komplet obiektywów) i studyjnego stanowiska reprodukcyjnego (m.in. sprzęt oświetleniowy o dużej mocy wraz z osprzętem) oraz rozbudowę infrastruktury informatycznej poprzez rozbudowę i unowocześnienie sieci teleinformatycznej, zakup urządzeń do masowego przechowywania i udostępniania danych, zakup licencji programu do ewidencji elektronicznej i katalogowania zbiorów muzealnych oraz zarządzania procesami muzealnymi, a także sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.                                                                                                                                  Po zakończeniu realizacji projektu uzyskano następujące efekty rzeczowe (rezultaty projektu): - stacje komputerowe - 27 szt. - stacje graficzne - 4 szt. - serwer pamięci masowej - 1 szt. - serwery w architekturze blade - 2 szt. - dyski do posiadanych macierzy - 16 szt. - urządzenia sieciowe (m.in. punkty dostępowe, UPS, switche, routery)- 62 szt. - sprzęt fotograficzny (aparat wraz z kompletem obiektywów i sprzetem oświetleniowym) - 1 kpl. - licencje oprogramowania 27 szt.

Udostępnianie

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

5
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Działania promocyjne były prowadzone w ramach działalności bieżącej Muzeum. Zgodnie z ustalonym harmonogramem zostały wysłane newslettery, komunikaty medialne, informacje o projekcie pojawiły na portalu Facebook, a także na stronie internetowej Muzeum. Zostały przygotowane również naklejki na zakupiony w ramach projektu sprzęt informatyczno-techniczny i fotograficzny wraz z napisem "Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura+" i logotypami wskazanymi w umowie o dofinansowanie. Ponadto z wybranymi członkami zespołu projektowego przeprowadzone zostały "wirtualne dyskusje"dla internautów.Wirtualna dyskusja odbywała się na portalu Facebook poprzez fan page Muzeum, który gromadzi około 10 tysięcy użytkowników, również informację dotyczące wirtualnej dyskusji zostały umieszczone na WWW oraz w newsletterze. Informacje o podsumowaniu projektu zostały wysłane do mediów, bazy odbiorców newslettera Muzeum oraz zamieszczone na WWW.