Projekt:

Digitalizacja ksiąg metrykalnych (XVI–XX w.) i Akt Nadzoru Budowlanego Miasta Szczecin (XIX i XX w.) z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie oraz rozbudowa infrastruktury technicznej dla przetwarzania i przechowywania zasobów cyfrowych

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 października 2012 - 31 grudnia 2013

Okres zawarcia umowy:

15 października 2012

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Budżet: 179200,00

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Głównym celem projektu była kontynuacja digitalizacji materiałów archiwalnych, w tym najważniejszych zespołów z zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie, które w 2011 r. otrzymało dofinansowanie na zakup kamery skanującej oraz infrastruktury do obsługi skanów, co zostało zrealizowane. Digitalizacji, w pierwszej kolejności, poddane zostały księgi metrykalne i USC od XVI do XX w. i Akta Nadzoru Budowlanego z XIX i XX W. Są to jedne z najczęściej wykorzystywanych archiwaliów dotyczących Pomorza Zachodniego. Poprzez to ulegają postępującej degradacji i ich zabezpieczenie jest pilną potrzebą. W szczególności odnosi się to do akt ANB, które są architektonicznym zapisem urbanistycznego rozwoju Szczecina. Są niepowtarzalne, i oprócz wartości historycznej, posiadają wciąż wielką wartość użytkową. Natomiast księgi metrykalne w dużej mierze wykorzystywane są przez użytkowników z zagranicy, posiadających swoje pomorskie korzenie i prowadzących badania genealogiczne. Zdigitalizowane archiwalia udostępniane są dwutorowo: w Internecie oraz bezpośrednio w pracowni naukowej Archiwum, przy jednoczesnym odchodzeniu od udostępniania na miejscu oryginałów. W pracowni naukowej są przygotowane stanowiska komputerowe do ich udostępniania. Trzeba podkreślić, iż w przypadku tak Akt Nadzoru Budowlanego (w tym plany, projekty zabudowy przestrzennej miasta), jak i ksiąg metrykalnych bardzo często zamawiane są ich kserokopie. Zdigitalizowanie tych materiałów umożliwi bezinwazyjne dla akt wykonywanie kopii. Zakładane cele zostały osiągnięte, a nawet przekroczono liczbę planowanych skanów. Skanowaniu zostały poddane w szczególności księgi USC, następnie Akta Nadzoru Budowalnego oraz księgi metrykalne. Łącznie w trakcie realizacji projektu wykonano 192 858 skanów (w 2012 r. - 60 000 i 132 858 w 2013 r.). Równocześnie w ramach rozbudowy infrastruktury technicznej zakupiono sprzęt dla przetwarzania i przechowywania zasobów cyfrowych oraz stół reprograficzny. Zrealizowane czynności w ramach projektu pozwoliły na zwiększenie liczby zdigitalizowanych archiwaliów, unowocześnienie i przyspieszenie czynności związanych z zabezpieczeniem, przechowywaniem i udostępnianiem źródeł archiwalnych. W 2013 r. zgodnie z projektem, w ramach inwestycji zakupiono stół reprograficzny z ręczną regulacją oraz półkę dyskową do macierzy, a także rozbudowano istniejącą półkę dyskową. Dokonano również zakupu dysku twardego IBM.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

2
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

  1. Rozbudowa macierzy - rozbudowa półki dyskowej i nowa półka dyskowa
  2. Stół reprograficzny

1
- Liczba doposażonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

2
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

192858
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
474
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
10,21
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

144644

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

http://www.archivesportaleurope.net/

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

http://zbc.ksiaznica.szczecin.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=40

Pozostałe informacje

6
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Odnośnie do realizacji zadania 4 lipca 2012 r. ukazał się artykuł w „Kurierze Szczecińskim” pt. „Archiwalia w internecie. Na początek policja budowlana i metryki”. Polskie Radio Szczecin zrealizowało audycję pt. „Archiwum przenosi się do sieci”, w której pracownicy archiwum mówili o realizacji tego zadania i zakładanych celach. Na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Szczecinie umieszczono informację o realizacji projektu w ramach WPR Kultura +, umieszczono tam fotografie nowo powstałej pracowni digitalizacji i linki do systematycznie umieszczanych w internecie zdigitalizowanych materiałów archiwalnych. Ponadto taka informacja ukazała się także na profilu AP w Szczecinie na Facebooku. 3 stycznia 2014 r. w audycji Polskiego Radia Szczecin uczestniczyła zastępca dyrektora AP w Szczecinie Maria Frankel, która mówiła m.in. o zabezpieczeniu archiwaliów w formie cyfrowej oraz uczestnictwie szczecińskiego archiwum w WPR Kultura +. Zaznaczyła wymierne korzyści związane z zabezpieczaniem w formie cyfrowej archiwaliów, w tym przypadku niezwykle cennych i często wykorzystywanych akt USC i ksiąg metrykalnych. Słuchacze mogli się też dowiedzieć o możliwości dostępu do skanów poprzez portal „Szukaj w archiwach” oraz stronę internetową szczecińskiego archiwum.