Projekt:

Wyposażenie pracowni digitalizacyjnej AP w Szczecinie

Informacje ogólne

Okres realizacji:

3 października 2011 - 15 czerwca 2012

Okres zawarcia umowy:

4 listopada 2011

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Budżet: 509388,00

Rodzaj projektu:

  Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja

Opis projektu

Celem projektu było stworzenie profesjonalnej pracowni digitalizacji archiwaliów w Archiwum Państwowym w Szczecinie wraz z nowoczesną infrastrukturą techniczną do digitalizacji różnych form dokumentacji (akta luźne, zszyte, kartografika, plany, projekty, slajdy, pozytywy i negatywy fotograficzne). Poprzez utworzenie takiej pracowni pojawiły się szerokie możliwości zabezpieczenia historycznego pomorskiego zasobu archiwalnego, a także popularyzacji i udostępniania materiałów źródłowych on-line. Do tego czasu w AP w Szczecinie w stosunkowo niewielkim zakresie przenoszono dokumenty na nośnik elektroniczny. Wynikało to przede wszystkim z braku profesjonalnych urządzeń służących temu celowi. Zasób AP w Szczecinie jest specyficzny na tle innych regionów Polski, w związku ze zmieniającą się państwowością i toczonymi tu działaniami wojennymi, począwszy od XVII w. jest w bardzo różnym stanie zachowania. Tak duża różnorodność pod względem historycznym i formy zachowanego materiału skutkuje wielkim zainteresowaniem użytkowników tak krajowych, jak i zagranicznych. Jego zabezpieczenie przed postępującą degradacją, wskutek także częstego wykorzystywania, narzuca więc potrzebę jego przenoszenia na nośnik cyfrowy. Dodatkowo ważnym elementem jest fakt, że jest on w wyniku II wojny światowej podzielony między dwa archiwa – Archiwum Państwowe w Szczecinie i Landesarchiv w Greifswaldzie. Wymiana informacji o podzielonych archiwaliach i udostępnienie ich w Internecie jest niezwykle ważna z punktu widzenia użytkowników, którzy w konsekwencji II wojny światowej znaleźli się w różnych częściach świata. Umieszczenie w Internecie choćby ksiąg metrykalnych ułatwia dostęp do zawartej w nich wiedzy genealogicznej.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

9
- Liczba zakupionego sprzętu

Sprzęt

 1. Biblioteka taśmowa
 2. Komputer sprawdzający
 3. Macierz dyskowa z dwoma półkami dyskowymi
 4. Monitor do komputera sprawdzającego
 5. Serwer backupowy
 6. Skaner Zeutschel OK14000
 7. Switch FC
 8. Switch FC
 9. UPS

1
- Liczba zakupionego oprogramowania

Oprogramowanie

 1. Oprogramowanie do backupu

1
- Liczba utworzonych pracowni digitalizacyjnych

Pracownie

5
- Liczba utworzonych stanowisk digitalizacyjnych

Lokalizacja stanowiska

 1. Pracownia Digitalizacyjna Archiwum Państwowe w Szczecinie 1

Udostępnianie

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

5
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Partnerami medialnymi projektu był „Kurier Szczeciński” oraz Polskie Radio Szczecin. W audycji radiowej poświęconej różnym formom aktywności Archiwum Państwowego w Szczecinie, sporo miejsca poświęcono współczesnym metodom zabezpieczania archiwaliów, w tym tworzeniu pracowni digitalizacyjnych oraz digitalizacji zbiorów. Podkreślono, iż szczecińskie archiwum po raz kolejny otrzymało dofinansowanie ze środków pozostających w gestii ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach WPR Kultura + Priorytet Digitalizacja. Dzięki tym funduszom, archiwum w 2012 r. stworzyło profesjonalną pracownię digitalizacji archiwaliów. W związku z zakończeniem programu dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego” przeprowadził wywiad z zastępcą dyrektora Marią Frankel oraz pracownikiem uczestniczącym w digitalizacji Markiem Lupą związany z otrzymanym dofinansowaniem na zakup skanera oraz projektami digitalizacyjnymi. Wraz z postępem prac digitalizacyjnych oraz umieszczaniem na stronie internetowej skanów ksiąg metrykalnych i akt nadzoru budowlanego ukazywać się będą stosowne informacje prasowe. Na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Szczecinie umieszczono informację o realizacji projektu w ramach WPR Kultura +.