Projekt:

Centralne Muzeum Morskie - Cyfrowe Muzeum Morskie

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 października 2011 - 31 października 2012

Okres zawarcia umowy:

13 października 2011

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Budżet: 385982,00

Rodzaj projektu:

    Muzealny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Projekt Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku pt. „Centralne Muzeum Morskie – Cyfrowe Muzeum Morskie” miał trzy zasadnicze cele: 1) utworzenie infrastruktury poprzez zakup wyposażenia komputerowego i oprogramowania; 2) opracowanie i wdrożenie metodyki wykorzystania ramienia skanującego FaroArm do digitalizacji 3D zabytków wydobytych podczas eksploracji wraków i stanowisk archeologicznych; 3) utworzenie strony internetowej Muzeum, powiązanej z modułem publikacji online oprogramowania do ewidencji i zarządzania zbiorami.Projekt rozpoczął się zgodnie z harmonogramem w październiku 2011 r. Cele zrealizowano planowo, a rezultaty osiągnięto w 2012 r.: zakupiono i uruchomiono nową stronę internetową powiązaną z modułem do online, zakupiono i uruchomiono serwerową bazę danych do ewidencji i zarządzania zbiorami oraz przeprowadzono migrację rekordów zgodnie z przyjętymi wskaźnikami; przeprowadzono opracowanie metodyki pracy ramieniem 3D i opublikowano ją w wersji online na stronie Muzeum; zakupiono wyposażenie komputerowe, oprogramowanie, wyposażenie dla pracowni fotograficznej wraz z niezbędnymi szkoleniami. Pieczę nad realizacją zadania i celów cząstkowych sprawował koordynator projektu.

Opis szczegółowy efektów projektu - część inwestycyjna

2
- Liczba zakupionego oprogramowania

Oprogramowanie

  1. oprogramowanie do obróbki graficznej
  2. serwerowe oprogramowanie dedykowane do ewidencji i zarządzania muzealiami

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

0
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
23667
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

Po wdrożeniu przez Muzeum systemu bazodanowego Integra, konieczne okazało się dostosowanie funkcji zarządzania zbiorami (rodzaje zdarzeń, sposób ich organizowania) do potrzeb poszczególnych działów muzeum, a także dostosowywane formatki wyszukiwania do potrzeb poszczególnych działów. W trakcie realizacji okazało się, że ilość funkcji w programie, słowników (ponad 200), rodzajów zestawień etc., wymaga znacznie większego nakładu pracy niż był możliwy w okresie projektu, dlatego system bazodanowy był dostosowywany i poprawiany w miarę potrzeb Muzeum w okresie bezpłatnego serwisowania ze strony wykonawcy. W związku z aktualizacją JAVA w 2013 r. system bazodanowy przestał poprawnie funkcjonować. W tym samym czasie nadal dostosowywano szczegółowe funkcjonalności (wykraczające poza zakres przedmiotu zamówienia, a których konfiguracja była kluczowa dla poprawnego użytkowania systemu). Tempo prac oraz komunikacja z dostawcą w 2014 r. uległy drastycznemu pogorszeniu. Mimo wysyłania kolejnych zgłoszeń o usterkach interwencja ze strony dostacy nie została podjęta. W związku z brakiem reakcji, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku wszczęło postępowanie sądowe przeciwko wykonawcy. Obecnie stosowanym systemem bazodanowym jest FileMaker, wdrożony w Muzeum w latach 90. Jest to spowodowane brakiem możliwości eksploatacji niedziałającego systemu Integra. Moduł zbiory.nmm.pl nie jest obecnie systemowo powiązany z muzealną bazą danych. Przewiduje się wdrożenie nowego systemu - będzie to najprawdopodobniej system bazodanowy dedykowany dla partnerów konsorcjum E-muzea.

Pozostałe informacje

47
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
3
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
  2. Muzeum Narodowe w Gdańsku
  3. Muzeum Zamkowe w Malborku

Opis działań promocyjnych:

W ramach realizacji zadania nie były przewidziane działania promocyjne, mimo to informacje na temat zadania ukazały się w: - 2011 r. - artykuł zamieszczony w Dzienniku Bałtyckim (gazecie codziennej województwa pomorskiego) w dniu 21.10.2011 r. oraz w Biuletynie Centralnego Muzeum Morskiego nr 8-9/11; - 2012 r. - informacja o uruchomieniu strony internetowej pojawiła się w Biuletynie Centralnego Muzeum Morskiego nr 9/2012; w nr 11-12/2012 pojawiła się informacja o zakończeniu projektu; ponadto opublikowano artykuł na stronie internetowej CMM z 16.10.2012 r. pt. Metodyka Pracy Ramieniem 3D