Projekt:

Digitalizacja publikacji urzędowych wraz z modernizacją SPD

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 czerwca 2015 - 31 grudnia 2015

Okres zawarcia umowy:

18 czerwca 2015

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Biblioteka Śląska w Katowicach

Budżet: 255082,00

Rodzaj projektu:

    Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Projekt został sfinansowany ze środków rządowego Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet: „Digitalizacja”. Projekt stanowi kolejny etap długofalowego budowania kolekcji śląskich czasopism regionalnych z XIX i XX wieku, udostępnianej jako unikalna baza źródłowa dla naukowców, studentów, miłośników historii regionu, pracowników instytucji kultury i globalnej publiczności. Zdecydowano się na edycje często udostępnianych czytelnikom i cytowanych w pracach naukowych śląskich publikacji o charakterze prawno-urzędowym z lat 1842-1940. Wybrane tytuły polskojęzyczne to: "Gazeta Powiatowa Powiatu Świętochłowickiego", "Gazeta Urzędowa Powiatu Katowickiego" + dod. "Wiadomości Statystyczne Powiatu Katowickiego", "Preliminarz Budżetowy Województwa Śląskiego",  "Śląsko ­Dąbrowski Dziennik Wojewódzki" i nast. do "Dziennik Urzędowy Województwa Katowickiego",  "Tygodnik Powiatowy na Powiat Lubliniecki",  "Tygodnik Powiatowy na Powiat Rybnicki",  "Tygodnik Urzędowy Miasta Chorzowa",  "Tygodnik Urzędowy na Miasto Królewską Hutę".  Tytuły niemieckojęzyczne: „Amtsblatt der Königlichen Eisenbahndirektion zu Kattowitz”, „Hindenburger KreisBlatt”, „Kattowitzer Stadtblatt”, „Neisser KreisBlatt”, „Ratiborer KreisBlatt”, „Zabrzer KreisBlatt”.   Łącznie projekt przyniósł około 13560 nowych publikacji udostępnionych czytelnikom na całym świecie. Wybrane tytuły uzupełniają zbiór dostępnych już w ŚBC publikacji urzędowych (http://www.sbc.org.pl/dlibra/text?id=wykaz-publikacji-urzedowych), który dokumentuje szczegółowo zarówno życie codzienne jak i okresy istotnych zmian historycznych w regionie, w tym przede wszystkim czas tworzenia się administracji województwa śląskiego w latach 20. XX w.   W ramach projektu wprowadzone zostały do obiegu dokumenty często pomijane w polityce digitalizacyjnej bibliotek z powodu błędnie zakładanej małej popularności, z założeniem docelowego scalenia (z innymi ośrodkami) rozproszonych zbiorów w postaci cyfrowej, co znacząco ułatwi badania śląskoznawcze, podejmowane w wielu ośrodkach naukowych, także zagranicą.   Dzięki przyznanym środkom zakupiono wyposażenie Społecznej Pracowni Digitalizacji w postaci m.in. skanera dziełowego, czterech stanowisk skanujących, 2 stanowisk korektorsko-redaktorskich oraz serwera kompresji wraz z oprogramowaniem do OCR. Sprzęt przeznaczony jest do dyspozycji wolontariuszy od lat zasilających swą pracą zasoby ŚBC. Liczba zakupionego sprzętu: 17 szt. + 2 szt. oprogramowania. W tym: Macierz dyskowa typu NAS; Skaner płaski; Dysk twardy zewnętrzny; Komputer dla stanowisk skanujących; Stacja korektorsko-redaktorska; Notebook dla stanowiska; Macierz NAS; Skaner dziełowy formatu A2 Oprogramowanie do kompresji i OCR; Oprogramowanie OCR dla czcionki gotyckiej; Serwer kompresji

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

100415
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
402
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

Publikacje utworzone w ramach projektu sa dostępne online w ramach kolekcji projektowej ŚBC pod adresem: http://www.sbc.org.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=230

Udostępnianie

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

100415

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

Opis działań promocyjnych:

Wszystkie urządzenia nabyte w ramach projektu oklejono nalepkami z wymaganym napisem i logo. W ŚBC utworzono kolekcje projektowe, zawierające informacje o projekcie i źródle finasowania. Opis każdej publikacji projektu w polu "Sponsor digitalizacji" zawiera także formułę o źródle finansowania projektu. Informację o realizacji projektu zamieszczono w serwisie WWW Biblioteki Śląskiej, serwisie WWW Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, na profilu ŚBC serwisu Facebook. Na koniec realizacji przygotowano artykuł o realizacji i efektach projektu i przesłano do mediów lokalnych i Polskiej Agencji Prasowej. W efekcie informacja ta ukazała się na ogólnopolskich i regionalnych portalach internetowych: ogólna i lokalna Gazeta Wyborcza, Onet, Dzieje.pl, Portal Księgarski, serwis Federacji Bibliotek Cyfrowych, serwis Samorządu Województwa Śląskiego, TVP Katowice, Infokatowice