Projekt:

Centralne Muzeum Morskie - Cyfrowe Muzeum Morskie (Etap 2)

Informacje ogólne

Okres realizacji:

2 września 2013 - 25 listopada 2014

Okres zawarcia umowy:

4 września 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Budżet: 535100,00

Rodzaj projektu:

    Muzealny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. Zrealizowane cele w ramach zadania w 2013 roku: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy nowej sieci IT w 2014 roku w Spichlerzach na Ołowiance. 2. Podniesienie jakości i efektywności pracy poprzez zakup wyposażenia na potrzeby pracowni fotograficznej digitalizacji 2D, w tym między innymi komputerowego stanowiska roboczego wraz z oprogramowaniem photoshop, aparatu pełnoklatkowego z dwoma obiektywami, wyposażenia drobnego jak uchwyty studyjne. 3. Podniesienie jakości i efektywności pracy poprzez zakup wyposażenia na potrzeby pracowni digitalizacji 3D zbiorów archeologicznych, w tym zakup programów typu: Autocad, Agisoft Photoscan, Adobe Acrobat Professional oraz sond do ramienia skanującego 3D. 4. Zweryfikowano dokumentację papierową (karty konserwatorskie) i utworzono 4485 rekordów konserwacji (w programie file maker) na potrzeby dokumentacji informacji o zbiorach. W toku prac karty zbiorcze konserwacji rozbito na pojedyncze rekordy. Tym samym utworzono 321 rekordów więcej niż planowano pierwotnie. Podczas wprowadzania danych do rozbudowanego szablonu, dane rozbito między innymi na wymiary przed i po (z których część dotychczas znajdowała się w zbiorczym polu tekstowym) co w efekcie pozwoliło na usystematyzowanie zgromadzonych informacji i podniesienie skuteczności i efektywności wyszukiwania. Zrealizowane cele w ramach zadania w ramach 2014 roku: 1. Uporządkowano metadane: W ramach wykonywania czynności opisywania plików graficznych, porządkownia słowników, wprowadzania i systematyzacji danych w bazach danych. Dononano systematyzacji i ujednolicenia metadanych w 34703 rekordach (wymiary, datacja, wartości, skrócony stan zachowania, systematyka przyrodnicza, cechy techniczne, materiał, technika); uporządkowano słowniki dla kategorii: osoba, organizacja, społeczność w liczbie 2188 haseł oraz opisano nazwami 17740 plików graficznych wytworzonych w ramach digitalizacji zbiorów w 2013 r.  2. Zbudowano nową infrastrukturę informatyczną w siedzibie NMM w Gdańsku . 3. Przeprowadzono cyfrową inwentaryzację wraz z dokumentację techniczną zespołu 14 łodzi Muzeum Rybołówstwa w Helu 4. Zakupiono 3 dyski sieciowe

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

14
- Liczba wykonanych skanów
obiektów muzealnych
14
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów muzealnych
0,09
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
4485
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

Po wdrożeniu przez Muzeum systemu bazodanowego Integra, konieczne okazało się dostosowanie funkcji zarządzania zbiorami (rodzaje zdarzeń, sposób ich organizowania) do potrzeb poszczególnych działów muzeum, a także dostosowywane formatki wyszukiwania do potrzeb poszczególnych działów. W trakcie realizacji okazało się, że ilość funkcji w programie, słowników (ponad 200), rodzajów zestawień etc., wymaga znacznie większego nakładu pracy niż był możliwy w okresie projektu, dlatego system bazodanowy był dostosowywany i poprawiany w miarę potrzeb Muzeum w okresie bezpłatnego serwisowania ze strony wykonawcy. W związku z aktualizacją JAVA w 2013 r. system bazodanowy przestał poprawnie funkcjonować. W tym samym czasie nadal dostosowywano szczegółowe funkcjonalności (wykraczające poza zakres przedmiotu zamówienia, a których konfiguracja była kluczowa dla poprawnego użytkowania systemu). Tempo prac oraz komunikacja z dostawcą w 2014 r. uległy drastycznemu pogorszeniu. Mimo wysyłania kolejnych zgłoszeń o usterkach interwencja ze strony dostacy nie została podjęta. W związku z brakiem reakcji, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku wszczęło postępowanie sądowe przeciwko wykonawcy. Obecnie stosowanym systemem bazodanowym jest FileMaker, wdrożony w Muzeum w latach 90. Jest to spowodowane brakiem możliwości eksploatacji niedziałającego systemu Integra. Moduł zbiory.nmm.pl nie jest obecnie systemowo powiązany z muzealną bazą danych. Przewiduje się wdrożenie nowego systemu - będzie to najprawdopodobniej system bazodanowy dedykowany dla partnerów konsorcjum E-muzea.

Udostępnianie

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

11

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

11

Pozostałe informacje

28
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
1
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Opis działań promocyjnych:

W ramach promocji zadania w latach 2013-2014 opublikowano 7 artykułów na stronie Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Promocja projektu objęła także prezentacje efektów cyfrowej inwentaryzacji zespołu łodzi eksponowanych w Muzeum Rybołówstwa w Helu na następujących wydarzeniach: - na konferencji "CAA-Norway" w Oslo w 2014 r.; - podczas spotkań w ramach wyjazdów studyjnych do Wielkiej Brytanii dotyczących zaawansowanych badań w zakresie digitalizacji oraz skanowania obiektów 3D w muzealnictwie; - na konferencji "Condition.2015 Conservation and Digitalization Conference" w Gdańsku w 2015 r.