Projekt:

Digitalizacja zbiorów Książnicy Cieszyńskiej- etap drugi. 2013

Informacje ogólne

Okres realizacji:

1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2014

Okres zawarcia umowy:

30 września 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Książnica Cieszyńska

Budżet: 188248,20

Rodzaj projektu:

    Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Usługa

Opis projektu

Realizacja projektu w istotnym stopniu przybliżyła finalizację procesu digitalizacji kolekcji druków ciągłych wydanych do 1939 r. na obszarze Śląska Cieszyńskiego, a zachowanych w zbiorach wnioskodawcy. Proces ów, zapoczątkowany l. 2009-2010, kiedy to w ramach projektu finansowanego z Mechanizmów Finansowych EOG zdigitalizowano 42 tytuły w 770 rocznikach (296 144 stron) gazet i periodyków stanowiących kanon dawnego cieszyńskiego czasopiśmiennictwa, kontynuowany jest w ramach programu Kultura+ i już w 2013 r. pozwolił na digitalizację dalszych 167 tytułów czasopism obejmujących 568 roczników (47 366 stron). W ramach niniejszego projektu digitalizacji poddane zostały kolejne 242 tytuły, złożone z 709 roczników (88 981stron). Zgodnie z pierwotnymi założeniami, w ramach programu „Digitalizacji zbiorów Książnicy Cieszyńskiej. Etap drugi” ucyfrowieniu miało zostać poddanych  91 000 stron (780 roczników) czasopism cieszyńskich wydanych do 1939 r. Ze względu na przyznanie dotacji w mniejszej niż zakładano wysokości, z listy tej – w ramach przeprowadzonej formalnie aktualizacji wniosku – wyłączono część czasopism, zmniejszając zakładane wskaźniki do 81 850 stron (720 roczników). W międzyczasie jednak dzięki zatrudnieniu w 2014 r. w ramach prac społecznie użytecznych osoby do skanowania w ramach prac własnych Książnicy Cieszyńskiej możliwe stało się poddanie digitalizacji także czasopism, które nie zmieściły się w projekcie. Konieczne stało się jednak dokonanie przesunięć tytułów pomiędzy listą czasopism zaplanowanych do digitalizacji w ramach programu Kultura+ a lista rezerwową, obejmującą tytuły prasowe kolportowane wprawdzie na Śląsku Cieszyńskim i adresowane do jego mieszkańców, ale wydawane już po morawskiej stronie granicy. Przesunięcia tego dokonano ze względu na fakt, iż Książnica  realizując własne prace digitalizacyjne dysponowała jedynie płaskim skanerem małoformatowym. Dlatego też w Książnicy zeskanowana została część czasopism mniejszego formatu (głównie różnego typu periodycznych sprawozdań) z listy pierwotnie zaplanowanej do realizacji w ramach programu Kultura+, natomiast w ramach programu Kultura+ digitalizacji poddane zostały tytuły prasy wielkoformatowej z listy „rezerwowej”. Jakkolwiek ww. przesunięcia, dokonywane pod wpływem zmieniających się warunków i pojawiających w dyspozycji Książnicy nowych możliwości, wpłynęły na zmniejszenie planowanej liczby zdigitalizowanych roczników, podkreślić należy, iż nie obniżyły one objętości zasobu poddawanego digitalizacji w ramach projektu. Łącznie bowiem ucyfrowionych zostało 88 981 stron, a więc niemal o osiem procent więcej niż wynikało to z umowy, co z kolei możliwe stało się dzięki uzyskaniu nieco niższej ceny za digitalizację jednej strony, umożliwiającemu zwiększenie łącznej liczby stron poddawanych digitalizacji w ramach niniejszego projektu. W tych okolicznościach zmniejszenie liczby ucyfrowionych roczników uznać więc należy za zabieg o charakterze czysto technicznym, nierzutującym w sposób negatywny na rozmiary osiągniętych w wyniku projektu rezultatów mierzonych łączną liczbą zdigitalizowanych stron. Zrealizowane w ramach projektu działania objęły: komputerowe skatalogowanie digitalizowanych zbiorów, skanowanie w celu uzyskania kopii wzorcowych w formacie TIFF, konwersję ich wersji roboczych na podlegające wieczystej archiwizacji mikrofilmy oraz przeznaczone do udostępnienia publikacje cyfrowe w formacie PDF (przeznaczone do udostępnienia w intranecie) oraz DjVu (przeznaczone do udostępnienia w Internecie), wyposażone w warstwy tekstowe wygenerowane przy użyciu specjalistycznego programu OCR. Co godne podkreślenia, tym razem w warstwę tekstową wyposażone zostały także gazety i czasopisma wydrukowane czcionką gotycką.  Projekt objął całość działań związanych zarówno z realizacją usług zewnętrznych (skanowanie, przetwarzanie), jak i realizowaną przez pracowników Książnicy obsługą logistyczną i kontrolą jakości rezultatów owego procesu, a także katalogowaniem zbiorów i udostępnieniem ich kopii i metadanych w Internecie.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

88981
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
709
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
4,29
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
709
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

Katalogow baza druków ciągłych Ksiąznicy Cieszyńskiej, zawierająca m.in. opisy wykonane w rezultacie projektu, dostępna jest pod adresem: http://katalogi.kc-cieszyn.pl/index.php/online,281,3 Z kolei wytworzone w wyniku projektu cyfrowe kopie użytkowe udostępnione zostały w administrowanym przez Książnicę Cieszyńską profilu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej w postaci plików html, zawierających 709 osadzonych publikacji w formacie DjVu. Są one dostępne pod adresem: http://www.sbc.org.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=110.

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

709

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

66736

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

6
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
1
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Śląska Biblioteka Cyfrowa

Opis działań promocyjnych:

Wszystkie wykonane w rezultacie projektu publikacje cyfrowe w formacie DjVu i PDF wyposażone zostały w metryczki zawierające wymagane umową logotypy oraz tekst. Informację o projekcie zamieszczono także w witrynie internetowej w zakładce poświęconej trwającemu od 2003 r. procesowi cyfryzacji jej zbiorów: http://www.kc-cieszyn.pl/index.php/content,342/. Ponadto o realizowanych w tym zakresie działaniach poinformowano lokalne i regionalne media, w efekcie czego ukazały się następujące publikacje: 1. (JM): Digitalizacja zbiorów Książnicy Cieszyńskiej // Gazeta Codzienna.pl [Dokument elektroniczny]. - 2013, 16.11. - Tryb dostępu: http://gazetacodzienna.pl/artykul/kultura/digitalizacja-zbiorow-ksiaznicy-cieszynskiej 2. Projekt Książnicy na pierwszym miejscu! // haloCieszyn.pl [Dokument elektroniczny]. - 2013, 15.11. - Tryb dostępu: http://halocieszyn.pl/2013/11/15/projekt-ksiaznicy-cieszynskiej-na-pierwszym-miejscu/ 3. Przedwojenne gazety online // ox.pl Portal Śląska Cieszyńskiego [Dokument elektroniczny]. - 2013, 15.11. - Tryb dostępu: http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,24908,przedwojenne-gazety-online.html 4. Zbiory Książnicy zdigitalizowane // Wiadomości Ratuszowe : informator Urzędu Miejskiego w Cieszynie. - 2013, nr 24, s. 19 5. (indi): Poczytamy nie wychodząc z domu / (indi) // ox.pl Portal Śląska Cieszyńskiego [Dokument elektroniczny]. -  2014, 29.12. - Tryb dostępu: http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,28878,poczytamy-nie-wychodzac-z-domu.html 6. (WIK): Zbiory Książnicy przejrzymy, nie wychodząc z domu / (WIK) // glosludu.cz Glos Ludu. Gazeta Polaków w Republice Czeskiej [Dokument elektroniczny]. - 2014.31.12. - Tryb dostępu: http://glosludu.cz/index.php?b=142001002359&h=133000045925060642&od=40