Projekt:

Małopolska Biblioteka Cyfrowa. Rozwój zasobu. Modernizacja infrastruktury

Informacje ogólne

Okres realizacji:

10 grudnia 2013 - 30 września 2014

Okres zawarcia umowy:

30 września 2013

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Budżet: 252996,00

Rodzaj projektu:

    Biblioteczny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Na mocy porozumienia o współpracy między Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie a Tatrzańskim Parkiem Narodowym, we współpracy z Fundacją im. Zofii i Witolda Paryskich, Małopolska Biblioteka Cyfrowa rozpoczęła prace nad digitalizacją i udostępnieniem on-line 5000 map i 200 przewodników pochodzących z kolekcji Zofii i Witolda Paryskich, przekazanych Ośrodkowi Dokumentacji Tatrzańskiej TPN. Projekt realizowany jest w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ (Priorytet „Digitalizacja"). Realizacja projektu umożliwiła pozyskanie środków finansowych na dokonanie generalnego remontu pracowni digitalizacyjnej Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej, polegającego na wymianie instalacji elektrycznej, montażu odpowiedniego oświetlenia, urządzeń oczyszczających powietrze z bakterii, kurzu, grzybów i pleśni oraz klimatyzacji. Dokonano również stabilizacji podłoża, pomalowano ściany i zaciemniono okna. Istotnym elementem realizowanego projektu był zakup skanera wielkoformatowego do map oraz wyposażenie Pracowni Społecznej Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej w 5 stanowisk digitalizacyjnych, które wykorzystywać będą wolontariusze i stażyści WBP w Krakowie (m.in. beneficjenci z Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Ogniska”). W ramach projektu cyfrowe kolekcje Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej zostały wzbogacone w mapy topograficzne i turystyczne, ukazujące przemiany kartograficzne obrazu Tatr oraz dziewiętnasto- i dwudziestowieczne obrazy Galicji, Spisza, Liptowa, Orawy, Polski i byłej Czechosłowacji. Wśród map przeglądowych szczególnie wyróżnia się wydana w 1886 r. w Wiedniu Mapa Królestwa Galicji w skali 1:864000, zaliczana do map warstwowobarwnych. W kolekcji są także mapy tematyczne, m.in. o treści geologicznej - np. wydawana w latach 1958-78 Mapa geologiczna Tatr Polskich w skali 1:10000, hydrograficznej i hipsometrycznej - np. Mapa wyniosłości Tatr z obwodnicami warstwowymi w skali 1:50000 z drugiej połowy XIX w. Ozdobą zbiorów są panoramy Tatr wydane w większości w XIX w. oraz jedne z pierwszych planów Zakopanego. Prócz map, zbiory Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej zasilą przewodniki z lat 1797-1953 zawierające opisy m.in.: Tatr, Pienin, Alp, Spisza, Orawy, Słowacji. Tworzenie elektronicznych publikacji odbywało się na bieżąco, w miarę postępu prac nad przetwarzaniem i opracowaniem zasobu.

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

50398
- Liczba wykonanych skanów
obiektów bibliotecznych
3351
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów bibliotecznych
1.3
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

37799

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

37799

Pozostałe informacje

4
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
2
- Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu

Partnerzy

  1. Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich
  2. Tatrzański Park Narodowy