Projekt:

Historia miast Warmińskich w dokumencie

Informacje ogólne

Okres realizacji:

24 lipca 2014 - 18 grudnia 2015

Okres zawarcia umowy:

1 października 2014

Nazwa wnioskodawcy / beneficjenta:

Archiwum Państwowe w Olsztynie

Budżet: 170798,61

Rodzaj projektu:

    Archiwalny

Charakterystyka projektu:

Inwestycja, Usługa

Opis projektu

Archiwum Państwowe w Olsztynie doposażyło pracownię digitalizacji w biblioteką dyskową wraz z dyskami kasetowymi o pojemności 16TB do tworzenia kopii bezpieczeństwa danych; W Archiwum Państwowym w Olsztynie zdigitalizowano oraz opublikowano w Internecie w domenie publicznej www.olsztyn.ap.gov.pl 73 zespoły - 2280 j.a - 331227 skanów (W roku 2015 wykonano 40 zespołów - 967 j.a. - 161 189 skany) archiwalnych wytypowanych do digitalizacji w ramach zadania "Historia miast warmińskich w dokumencie". W latach 2014 - 2015 w Archiwum Państwowym w Olsztynie: a) wyselekcjonowano oraz przygotowano (sprawdzono poprawność paginacji) obiekty do digitalizacji - 73 zespoły - 2280 j.a. (w roku 2015: 40 zespołów - 967 j.a.). b) zdigitalizowało: 73 zespoły - 2280 j.a. - liczba skanów: 33127 ( w roku 2015: 40 zespołów - 967 j.a. - liczba skanów: 161189). c) systematycznie weryfikowano poprawność zdgitalizowanych materiałów jak również zintegrowano kopie użytkowe z bazą danych IZA, w której dodano 2280 rekordów opisujących zdigitalizowane materiały ( w roki 2015: 967). d) zamieszczano sukcesywnie kopie użytkowe zdigitalizowanych materiałów do domeny publicznej www.olsztyn.ap.gov.pl wraz ze zintegrowaniem ich z wyszukiwarką, która powszechnie i bezpłatnie udostępnia zdigitalizowane materiały. Dzięki tej wyszukiwarce potencjalny użytkownik może przeszukać zdigitalizowane materiały poprzez szereg kryteriów: Nr zespołu, nazwa zespołu, daty skrajne, indeksy: geograficzny, osobowy oraz przedmiotowy. Została doposażona pracownia digit. Liczba zakupionego sprzętu: 1 szt: (brak danych)

Opis szczegółowy efektów projektu - część digitalizacyjna / usługowa

331265
- Liczba wykonanych skanów
obiektów archiwalnych
1998
- Liczba zdigitalizowanych
obiektów archiwalnych
10
- Łączny rozmiar zdigitalizowanych
obiektow [TB]
2280
- Liczba rekordów wprowadzonych
do bazy danych

Dodatkowe informacje o bazie danych i jej dostępności:

Liczba partnerów lub instytucji zaangażowanych w realizację projektu: 10.

Udostępnianie

Serwis internetowy na którym udostępniane są zbiory:

Liczba udostępnionych
obiektów w sieci Internet bezpłatnie:

331265

Liczba skanów udostępnionych w sieci Internet:

331265

Zbiory dostępne są w portalu Europeana pod adresem:

Zbiory dostępne są w portalu FBC pod adresem:

Pozostałe informacje

15
- Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania

Opis działań promocyjnych:

Kopie użytkowe zdigitalizowanych materiałów zostały zamieszczone w całości w Internecie w domenie publicznej: www.olsztyn.ap.gov.pl. Po zakończeniu prac dotyczących konwersji baz danych IZA oraz SEZAM do systemu ZOSiA kopie wzorcowe będą przekazywane do repozytorium Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie, a następnie zamieszczane w całości w Internecie w domenie publicznej: www.szukajwarchiwach.pl. Dodatkowo materiały zdigitalizowane zostaną w roki 2015 lub 2016 umieszczone w europejskim portalu archiwalnym APEX (kontunujacja APNet).