Beneficjent:

Archiwum Państwowe w Koszalinie

Rodzaj instytucji:

Dane kontaktowe:

Marii Skłodowskiej-Curie 2 Koszalin, zachodniopomorskie, Polska 75-308

+48 94 317 03 60

Lista projektów:

Zbiory online:

Opis instytucji

Archiwum Państwowe w Koszalinie jest urzędem administracji rządowej. Jego zadaniemjest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie najważniejszych dokumentów powstałych w urzędach administracji publicznej i niektórych innych instytucjach działających na terenie Pomorza Środkowego.

Archiwum jest także placówką naukową, która zajmuje się badaniem zgromadzonych dokumentów oraz prowadzeniem działalności informacyjnej, popularyzatorskiej i wydawniczej.

Na podstawie zgromadzonych w swoim zasobie dokumentów, Archiwum wydaje zaświadczenia oraz uwierzytelnione wypisy, odpisy, wyciągi i reprodukcje materiałów archiwalnych.

Z akt zgromadzonych w Archiwum korzystają nie tylko historycy i miłośnicy dziejów Pomorza Środkowego, ale także naukowcy prowadzący badania w innych dziedzinach, studenci różnych kierunków zbierający materiały do prac zaliczeniowych oraz genealodzy. Dużą grupę odwiedzających stanowią pracownicy urzędów i innych zakładów pracy, korzystający z materiałów archiwalnych do celów służbowych.

Na podstawie akt z koszalińskiego Archiwum polscy i zagraniczni użytkownicy napisali już kilka tysięcy prac i rozpraw naukowych, artykułów oraz innych publikacji.

Dyrektorem Archiwum Państwowego w Koszalinie jest obecnie mgr Joanna Chojecka. Archiwum ma dwa Oddziały Zamiejscowe w Słupsku i Szczecinku.

Archiwum Państwowe w Koszalinie zostało powołane Rozporządzeniem Nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1953 w sprawie utworzenia Wojewódzkich Archiwów Państwowych w Koszalinie, Opolu i Zielonej Górze. Jednak z powodu braku odpowiedniego lokalu faktycznie rozpoczęło swoją działalność dopiero 1 lutego 1961 r. Do 1983 r. nosiło nazwę Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Koszalinie. Więcej

Archiwum Państwowe w Koszalinie jest częścią polskiej sieci archiwalnej, która podlega bezpośrednio Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych w Warszawie i składa się z trzech archiwów centralnych: Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych, Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie, gromadzących akta z terenu całego kraju, Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowe i Płacowej w Milanówku oraz 30 archiwów państwowych – gromadzących akta ze swojego regionu (większość z nich ma jeszcze swoje oddziały zamiejscowe).

Sieć archiwów regionalnych nie pokrywa się z obecnym podziałem administracyjnym Polski (na województwa i powiaty) i w każdym z obecnie istniejących województw może być kilka archiwów państwowych i ich oddziałów.
Więcej informacji o działalności polskich archiwów państwowych można znaleźć na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych pod adresem www.archiwa.gov.pl

Podsumowanie projektów digitalizacyjnych:

Biblioteczne / Muzealne / Archiwalne 2671 / Audiowizualne

Liczba zdigitalizowanych obiektów:

2671

Budżet:

442765,99 PLN