Beneficjent:

Biblioteka Śląska w Katowicach

Rodzaj instytucji:

Dane kontaktowe:

Plac Rady Europy 1 Katowice, śląskie, Polska 40-021

32 2083875

Lista projektów:

Zbiory online:

Opis instytucji

Biblioteka Śląska jest biblioteką publiczną i wojewódzką o statusie naukowym, uwzględniającą:

 • potrzeby środowisk akademickich śląskich uczelni,
 • zakres i kierunki badań naukowych prowadzonych w śląskich instytucjach naukowych,
 • udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej na rzecz samorządowych bibliotek publicznych.

W bibliotece kontynuowane są tradycyjne kierunki specjalizacji zbiorów, zgodne z polityką gromadzenia przyjętą przez poprzedniczki Biblioteki Śląskiej – Bibliotekę Sejmu Śląskiego (1922–1936) oraz Śląską Bibliotekę Publiczną im. J. Piłsudskiego (1936–1945).
W 1952 r. biblioteka otrzymała nową nazwę Biblioteka Śląska i uznana została za bibliotekę naukową. Po połączeniu z Wojewódzką Biblioteką Publiczną, od 1 lipca 2000 r., pełni rolę biblioteki wojewódzkiej, zachowując dotychczasowy status naukowy.
Biblioteka Śląska gromadzi dokumenty z zakresu wszystkich dyscyplin naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk prawniczych, ekonomicznych, społecznych i humanistycznych oraz literaturę regionalną (Silesiaca), tj. piśmiennictwo dotyczące historycznego i współczesnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, z uwzględnieniem zmian administracyjnych obejmujących ten obszar.

Biblioteka posiada w swoich zbiorach ponad 2,3 mln woluminów, w tym:

 • dokumenty drukowane (książki, broszury, czasopisma i inne periodyki),
 • materiały rękopiśmienne (rękopisy, maszynopisy),
 • materiały kartograficzne (mapy, plany, atlasy),
 • materiały ikonograficzne (grafiki, fotografie, pocztówki, ekslibrisy),
 • dokumenty audiowizualne (płyty analogowe i kompaktowe oraz kasety magnetofonowe),
 • dokumenty życia społecznego (DŻS-y),
 • elektroniczne nośniki informacji (CD i DVD).

Do najważniejszych zadań Biblioteki Śląskiej należy:

 • gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i ochrona piśmiennictwa polskiego i obcego oraz innych dokumentów służących rozwojowi badań naukowych i potrzebom kształcenia,
 • archiwizowanie egzemplarza obowiązkowego,
 • udzielanie pomocy informacyjno-bibliograficznej instytucjom i osobom prywatnym,
 • popularyzacja książki i czytelnictwa poprzez organizowanie wystaw, pokazów, spotkań autorskich oraz innych wydarzeń o charakterze kulturalnym,
 • inicjowanie, prowadzenie i publikowanie prac naukowo-badawczych z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów śląskich,
 • koordynowanie działalności bibliotek publicznych w celu utworzenia na terenie województwa śląskiego jednolitego systemu informacyjnego.

Materiały biblioteczne podlegają szczególnej ochronie i wymagają zapewnienia optymalnych warunków gromadzenia. Stąd wiele cennych pozycji znajdujących się w zbiorach biblioteki jest udostępnianych na zasadach prezencyjnych (na miejscu, w czytelni) lub w postaci zmikrofilmowanej (czasopisma, niektóre starodruki); optymalne warunki przechowywania zapewnia nowoczesny system magazynowania zbiorów zastosowany w Bibliotece Śląskiej.

W 2006 r. Biblioteka Śląska zainicjowała, a następnie utworzyła wraz z Uniewrsytetem Śląskiem - Śląską Bibliotekę Cyfrową.

W ŚBC znajdują się m.in. cyfrowe publikacje prezentujące piśmiennictwo, do którego dostęp jest ograniczony ze względu na jego zabytkową wartość. Dzięki otwartej formule ŚBC współtworzy ponad 60 instytucji z województw śląskiego i opolskiego. W ramach swoich kolekcji ŚBC prezentuje: dziedzictwo kulturowe Śląska, narodowe, europejskie i światowe dziedzictwo zgromadzone na Śląsku, publikacje regionalne, piśmiennictwo naukowe oraz materiały dydaktyczne. Kolekcje specjalne to: publikacje dotyczące Kresów (szczególnie Lwowa), judaika, masonika oraz publikacje bibliofilskie.

 

Podsumowanie projektów digitalizacyjnych:

Biblioteczne 714 / Muzealne / Archiwalne / Audiowizualne

Liczba zdigitalizowanych obiektów:

714

Budżet:

985110,00 PLN