Beneficjent:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury

Rodzaj instytucji:

Dane kontaktowe:

ul. Bolesława Prusa 3 Poznań, wielkopolskie, Polska 60-819

61 66 40 850

Lista projektów:

Zbiory online:

Opis instytucji

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu jest następcą prawnym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu, utworzonej na mocy Zarządzenia Wojewody Poznańskiego z dnia 12 maja 1947 roku i działającej od 1 stycznia 1948 roku.
Siedzibą WBPiCAK jest miasto Poznań, a terenem działalności – województwo wielkopolskie.
Biblioteka jest publiczną biblioteką województwa wielkopolskiego. Służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
Biblioteka współpracuje z domami i ośrodkami kultury oraz muzeami regionalnymi.
Prowadzi działalność wydawniczą.

Do zadań WBPiCAK należą:

 • Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 • Digitalizacja publikacji tworzących dziedzictwo kulturowe (zwłaszcza regionaliów dotyczących Wielkopolski),
 • Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością sieci bibliotek publicznych w zakresie zadań wynikających z ustawy o bibliotekach,
 • Udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,
 • Prowadzenie monitoringu działalności bibliotek samorządowych oraz podejmowanie działań promujących czytelnictwo,
 • Organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych oraz udostępnianie własnych zbiorów,
 • Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej wraz z wydaniem bibliografii,
 • Nawiązywanie współpracy bibliotecznej z zagranicą w zakresie wymiany doświadczeń, organizacji i działalności merytorycznej instytucji bibliotecznych,
 • Współpraca w zakresie kultury ze stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi organizacjami społecznymi,
 • Prowadzenie doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek w ramach współpracy z Biblioteka Narodową oraz innymi instytucjami powołanymi do prowadzenia tego typu działalności,
 • Dokumentowanie ważniejszych wydarzeń artystyczno-kulturalnych,
 • Prowadzenie działalności wydawniczej związanej z promocją regionu,
 • Popularyzowanie krajoznawstwa regionu i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 • Pomoc instrukcyjno-metodyczna i organizacyjna na rzecz amatorskiego ruchu artystycznego,
 • Prowadzenie impresariatu artystycznego, organizowanie imprez, pomoc innym organizatorom w tym zakresie,
 • Podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury dla osób niepełnosprawnych,
 • Współpraca z samorządowymi jednostkami upowszechniania kultury w województwie wielkopolskim,
 • Prowadzenie Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie”,
 • Współpraca w zakresie kultury ze stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi organizacjami społecznymi,
 • Gromadzenie dzieł sztuki stworzonych przez twórców związanych z Wielkopolską.

Podsumowanie projektów digitalizacyjnych:

Biblioteczne 96 / Muzealne / Archiwalne / Audiowizualne

Liczba zdigitalizowanych obiektów:

96

Budżet:

241310,00 PLN