Beneficjent:

Muzeum Narodowe w Krakowie

Rodzaj instytucji:

Dane kontaktowe:

al. 3 Maja 1 Kraków, małopolskie, Polska 30-062

48 12 433 55 00

Lista projektów:

Lista pracownii:

  Pracownia fotograficzna

  Zbiory online:

  Opis instytucji

  Muzeum działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 987), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz postanowień Statutu przyjętego Zarządzeniem 11 Ministra Kultury z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu w Krakowie (Dz. Urz. MK z dnia 31 lipca 2005 r.)

   

  Zgodnie ze Statutem Muzeum:

  • Organizatorem Muzeum jest Minister Kultury;

  • Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 25/92 i posiada osobowość prawną;

  • Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury pod nr DM-IV/PRM/2/98 dnia 18 maja 1998 r.

   

  Działalność Muzeum określona została w art. 1 ustawy o muzeach, która definiuje ją w następujący sposób: „muzeum jest jednostką organizacyjną nie nastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych

  zbiorów”.

   

  Misją Muzeum jest „świadczenie o wartościach narodowych i ogólnoludzkich poprzez upowszechnianie sztuki światowej i polskiej, zwłaszcza ośrodka krakowskiego, oraz poprzez działania muzealne obejmujące kolekcje i dzieła o wartości naukowej, historycznej i artystycznej, powstałe jako rezultat przekonań tych, których łączy poczucie przynależności lub uznanie dla kultury polskiej - bez względu na miejsce zamieszkania, narodowość czy wyznanie”.

   

  Muzeum Narodowe w Krakowie, utworzone w 1879 roku, jest najstarszą i największą

  narodową instytucją muzealną w Polsce. Posiada 11 Oddziałów, w których mieszczą się 21 Działy Zbiorów i 2 Biblioteki, obejmujące największy zasób muzealiów – ponad 800 tysięcy (wraz z depozytami i zbiorami bibliotecznymi).

   

  Działy muzealne zlokalizowane są w jedenastu Oddziałach, tj.:

  • Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach,

  • Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego,

  • Dom Jana Matejki,

  • Kamienica Szołayskich,

  • Gmach Główny,

  • Muzeum Książąt Czartoryskich,

  • Biblioteka Książąt Czartoryskich,

  • Muzeum Karola Szymanowskiego w willi ATMA w Zakopanem,

  • Dom Józefa Mehoffera,

  • Pałac Biskupa Erazma Ciołka,

  • Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM.

  Muzeum od momentu swojego powstania w 1879 r. prowadzi działalność konserwatorską w ramach 11 specjalistycznych pracowni konserwatorskich i utworzonego w 2004 r. nowoczesnego Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych (LANBOZ), które jest nowoczesnym centrum badań nad dziedzictwem, wzorowanym na najlepszych instytucjach tego typu na świecie.

   

  Muzeum prowadzi dwie biblioteki:

   

  1. Biblioteka Muzeum Narodowego w Krakowie, znajdująca się w Gmachu Głównym, jest biblioteką specjalistyczną. Gromadzi i udostępnia literaturę polską i zagraniczną, wydaną po roku 1800, związaną z charakterem zbiorów i działalnością Muzeum (sztuka, kultura materialna, konserwacja, muzealnictwo). Do końca 2014 r. zgromadzono 133 087 tysięcy jednostek ewidencyjnych woluminów książek i czasopism. Księgozbiór, częściowo wypożyczony do działów Muzeum, stanowi pomoc przede wszystkim dla pracowników. Jednak z zasobów magazynowych i podręcznego zbioru w czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani;

   

  2. Biblioteka Książąt Czartoryskich (od roku 1971), posiada status biblioteki naukowej o profilu humanistycznym. Bibliotekę tworzą dwa działy: XVI. Księgozbiór Czartoryskich oraz XVII. Archiwum i Zbiór Rękopisów Książąt Czartoryskich. W budynku Biblioteki mieści się także czytelnia.

   

  Muzeum prowadzi także działalność wydawniczą. Wśród publikacji muzealnych znajdują się: katalogi zbiorów, przewodniki po wystawach stałych, katalogi i przewodniki do wystaw czasowych, materiały pokonferencyjne, publikacje dla dzieci i młodzieży, foldery i inne.

   

  W ramach działalności edukacyjnej Muzeum realizowany jest program szerokiego udostępniania publiczności zbiorów, zarówno prezentowanych w ramach ekspozycji stałych, jak i wystaw czasowych, w postaci wykładów, lekcji muzealnych i warsztatów, promocji książek, spotkań z artystami czy projekcji filmów.

   

  Muzeum Narodowe w Krakowie od 2010 r. jako pierwsza instytucja kultury posiada status jednostki naukowej w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej, ponieważ prowadzi działalność naukową w dwóch obszarach: z zakresu nauk o sztuce, historii, archeologii, etc., oraz ochrony zbiorów – badania nad dziedzictwem, konserwacja.

   

Podsumowanie projektów digitalizacyjnych:

Biblioteczne / Muzealne 3632 / Archiwalne / Audiowizualne

Liczba zdigitalizowanych obiektów:

3632

Budżet:

3934193,00 PLN