Beneficjent:

Książnica Cieszyńska

Rodzaj instytucji:

Dane kontaktowe:

ul. Mennicza 46 Cieszyn, śląskie, Polska 43400

+33 851 38 40

Lista projektów:

Zbiory online:

Opis instytucji

Utworzona 1 stycznia 1994 r. Książnica Cieszyńska jest komunalną biblioteką o charakterze naukowym, obejmującą kilka zabytkowych kolekcji książkowych powstałych w okresie od XVIII do XX w. W skład jej zbiorów wchodzi ponadto wiele, pochodzących głównie z XIX i pierwszej połowy XX w., szczątków cieszyńskich bibliotek prywatnych i instytucjonalnych, a także uzupełniany na bieżąco księgozbiór współczesny. W skład tego ostatniego wchodzą wszelkiego rodzaju wydawnictwa dotyczące Śląska, szczególnie zaś Śląska Cieszyńskiego, opublikowane zarówno na terenie Polski, jak również w Niemczech i Czechach oraz literatura bibliologiczna, pomocna w opracowywaniu zasobów historycznych. Znaleźć można tu ponadto podstawowe opracowania z zakresu nauk humanistycznych, jak np. historii, sztuki, literaturoznawstwa, językoznawstwa, filozofii, pedagogiki etc. Ogółem zbiory Książnicy liczą ponad 130 000 woluminów dzieł drukowanych, w tym 18 000 starodruków (46 inkunabułów) oraz 17 000 jednostek ewidencyjnych rękopisów. Zbiory te, odzwierciedlając bogactwo i otwartość dawnej kultury Śląska Cieszyńskiego, współtworzonej przez kilka zamieszkujących ten obszar grup narodowych i wyznaniowych, stanowią jeden z najważniejszych składników kulturowego dziedzictwa Regionu. Jednocześnie ich rzeczywista wartość dalece wykracza poza skalę regionalną. Obecność wielu piśmienniczych, drukarskich i proweniencyjnych cymeliów, pochodzących z terenu całej niemal Europy, sprawia bowiem, że są one ważnym zabytkiem dziedzictwa ogólnoeuropejskiego, chociaż największe znaczenie posiadają bez wątpienia dla kultury piśmienniczej Polski, Niemiec i Czech.

Przez kilka dziesięcioleci zbiory należące obecnie do Książnicy Cieszyńskiej pozostawały w zapomnieniu, pozbawione należytej opieki. Doprowadziło to do znacznego pogorszenia ich stanu zachowania i spowodowało, że wypadły one z normalnego obiegu naukowego i kulturalnego. Sytuacja ta w sposób naturalny zdeterminowała wybór strategicznych kierunków działania powstałej w 1994 r. Książnicy. Jej zasadniczym celem stała się ochrona i konserwacja posiadanych i nabywanych zbiorów oraz ich pełne, naukowe opracowanie i wprowadzenie na powrót do obiegu naukowego i kulturalnego. Z tym ostatnim zadaniem ściśle związana jest działalność dokumentacyjna, zmierzająca do zbudowania w Książnicy wszechstronnego warsztatu informacyjnego do badań regionalnych i bibliologicznych. Równocześnie Książnica realizuje szereg przedsięwzięć także w sferze kulturalno-oświatowej i naukowej. Prowadzi m.in. działalność bibliograficzną, wydawniczą i ekspozycyjną, uczestniczy w realizacji projektów badawczych oraz w przedsięwzięciach z zakresu edukacji regionalnej. We wszystkich tych sferach współpracuje zarówno z cieszyńskimi ośrodkami naukowymi i kulturalnymi, jak i z placówkami spoza regionu, w tym również zagranicznymi.

Podsumowanie projektów digitalizacyjnych:

Biblioteczne 6859 / Muzealne / Archiwalne / Audiowizualne

Liczba zdigitalizowanych obiektów:

6859

Budżet:

540677,29 PLN