Beneficjent:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku

Rodzaj instytucji:

Dane kontaktowe:

ul. Targ Rakowy 5/6 Gdańsk, pomorskie, Polska 80806

0 58/ 301 96 18

Lista projektów:

Zbiory online:

Opis instytucji

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku utworzona została zarządzeniem wojewody gdańskiego z dnia 10 kwietnia 1986 r. Jej siedzibą jest miasto Gdańsk, a podstawowym terenem działalności obszar województwa pomorskiego.

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, prowadzoną i finansowaną wspólnie przez Województwo Pomorskie oraz Gminę Miasta Gdańsk.

Placówka realizuje cele określone w art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy o bibliotekach, w szczególności:

1.  służy zachowaniu dziedzictwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku województwa pomorskiego,

2.  zaspokaja i rozwija potrzeby czytelnicze, edukacyjne, informacyjne i kulturalne mieszkańców województwa pomorskiego.

Biblioteka realizuje zadania określone w art. 20 ustawy o bibliotekach, a w szczególności:

1)     gromadzi, opracowuje, przechowuje i ochrania materiały biblioteczne, zwłaszcza dotyczące regionu pomorskiego dokumentujące jego dorobek kulturowy, naukowy i gospodarczy,

2)     zaspokaja potrzeby czytelników poprzez:

a)  udostępnianie zbiorów,

b)  działalność informacyjną,

c)  organizację czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym; udzielanie pomocy w organizowaniu obsługi bibliotecznej specjalnych grup użytkowników (pacjenci, więźniowie, itp.)

d)  informowanie o zbiorach bibliotecznych własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej,

3)     kształtuje postawy społeczne dzieci i młodzieży,

4)     promuje działalność i usługi Biblioteki w grupach czytelniczych i w społecznościach lokalnych województwa pomorskiego,

5)     prowadzi badania potrzeb czytelniczych różnych środowisk i społeczności województwa pomorskiego,

6)     popularyzuje książkę i czytelnictwo, a w szczególności upowszechnia dorobek literacki twórców pomorskich,

7)     popularyzuje dorobek twórczy patrona Biblioteki oraz wiedzę o jego życiu,

8)     prowadzi rejestrację bibliograficzną piśmiennictwa dotyczącego województwa pomorskiego – opracowuje i publikuje Bibliografię Pomorza Gdańskiego,

9)     współdziała z innymi bibliotekami, instytucjami naukowymi i kulturalnymi, organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców województwa pomorskiego,

10)  prowadzi działalność instruktażowo-szkoleniową na rzecz samorządowych bibliotek publicznych w województwie pomorskim,

11)  sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją zadań samorządowych bibliotek publicznych, przewidzianych w ustawie o bibliotekach

12)  dba o dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek i prowadzi różne formy szkoleń,

13)  prowadzi analizy stanu organizacji i rozmieszczenia bibliotek publicznych w województwie pomorskim i przedstawia organizatorom tych bibliotek wnioski oraz propozycje zmian w tym zakresie,

14)  prowadzi działalność wydawniczą,

15)  wykonuje biblioteczne zadania zlecone przez inne biblioteki na podstawie odrębnych porozumień,

16)  prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne,

17)  prowadzi praktyki zawodowe dla studentów bibliotekoznawstwa oraz słuchaczy pomaturalnych szkół bibliotekarskich,

18)  współpracuje z bibliotekami w kraju i za granicą w zakresie doskonalenia organizacyjnego i rozwijania działalności biblioteki.

Podsumowanie projektów digitalizacyjnych:

Biblioteczne 12727 / Muzealne 5448 / Archiwalne 15 / Audiowizualne

Liczba zdigitalizowanych obiektów:

18190

Budżet:

447310,00 PLN