Beneficjent:

Archiwum Państwowe w Opolu

Rodzaj instytucji:

Dane kontaktowe:

Zamkowa 2 Opole, opolskie, Polska 45-016

77 454 55 36

Lista projektów:

Lista pracownii:

  Pracownia digitalizacji Archiwum Państwowego w Opolu

  Zbiory online:

  Opis instytucji

  Archiwum Państwowe w Opolu powstało na mocy zarządzenia nr 9 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1953 r., przejmując zasób funkcjonujących wcześniej archiwów: miejskiego i powiatowego.

  Zasób Archiwum Państwowego w Opolu umownie został podzielony na materiały archiwalne powstałe do dnia zakończenia działań wojennych w 1945 roku oraz powstałe po tym fakcie. Na rozmiar pierwszej z wymienionych części materiałów archiwalnych wchodzących w skład zasobu naszego Archiwum, zasadniczy wpływ miały wydarzenia z lat 1944/1945. Działania wojenne znacznie uszczupliły ilość dokumentów i spowodowały ich rozproszenie niemal po całym kraju, a także poza jego granice. W styczniu 1945 roku władze niemieckie translokowały zasób archiwów miejskich z Głubczyc, Grodkowa i Nysy na terytorium Czechosłowacji. Jak wynika z pierwszych raportów powojennych część materiałów archiwalnych z Opolszczyzny i Kluczborka została wywieziona podczas drugiej wojny światowej także do Archiwum Dolnych Łużyc w Niemieckiej Republice Demokratycznej. W wyniku intensywnych zabiegów służb archiwalnych wiele materiałów udało się odzyskać. Tak na przykład z archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej otrzymano sprowadzony ze Związku Radzieckiego zespół Naczelnego Dowództwa Wojsk Sprzymierzonych (Commandement Superieur des Forces Alliees en Haute Silesie Opole). Z czechosłowackiego Centralnego Archiwum Państwowego w Pradze przyjęto księgi parafii w Biskupowie pow. Nysa oraz księgę metrykalną ewangelickiej parafii Grodziec odnalezioną podczas porządkowania zasobu Archiwum w Opawie. W ramach rewindykacji materiałów z zagranicy odzyskano też akta cechu garncarzy z Paczkowa przekazane z archiwów holenderskich. Zaginione materiały archiwalne pojawiały się też u osób prywatnych. Archiwum w ramach możliwości finansowych starało się o ich zakup. W taki właśnie sposób trafiła do archiwum księga wójtowska miasta Nysy z lat 1432-1479. Ogromnym wydarzeniem w lipcu 2002 roku było podarowanie przez Panią Barbarę Piasecką-Johnson zaginionej podczas II wojny światowej, księgi praw miejskich Głubczyc.

  Obecnie w opolskim archiwum przechowuje się ponad 8 km akt z lat 1256–2013. Wśród archiwaliów sprzed 1945 r. cenną grupę stanowią zespoły miast, m.in. Brzegu, Grodkowa, Kluczborka, Krapkowic, Namysłowa, Nysy, Opola. Są w nich dokumenty pergaminowe i papierowe, wystawiane m.in. przez cesarzy niemieckich, królów czeskich i polskich oraz książąt śląskich.

Podsumowanie projektów digitalizacyjnych:

Biblioteczne / Muzealne / Archiwalne 692 / Audiowizualne

Liczba zdigitalizowanych obiektów:

692

Budżet:

558240,00 PLN